Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8046 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum 7.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Staden Kjøbenhavns Høje og Velvise Magistrat.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gjenpart.

undertegnede Commission har hidindtil t[r]agtet efter at opnaae det samme betroede Hverv ved en vedvarende gjensidig Meddelelse og Drøftelse af de forskjellige Medlemmers Ideer, og ved at de fleste af Commissionens Medlemmer have søgt, ved gjentagen Bearbeidelse og ved at afbenytte de i Commissionens Møder stedfunden Overveielser og Discussioner at bringe deres egne Ideer Fuldkommenheden nærmere, Commissionens Protocol, den i sin Tid vil blive dens Committenter forelagt, vil nærmere udvise den brugte Fremgangsmaade.

Efterat have overbeviist sig om, at Musæet udfordrer mere Plads end findes i de af Hans Majestæt Kongen skjenkede Bygninger, har Commissionen udfundet 2de Midler til at vinde større Localer; nemlig enten ved at forlænge Bygningen 15 a 17 Alen vestefter, eller ved desforuden at overbygge den imellem den skjenkede Bygnings 2de Hovedfløje liggende Gaard. Begge Dispositioner kunne paa en passende Maade svare til Hensigten, den ene paa en noget mindre bekostelig, den anden paa en noget mindre grandiøs mere grandiøs Maade; for begges Dispositioner har Comissionen nu fixeret sine Anskuelser saaledes, at Alt er modent for Bearbeidelsen i det Specielle. Denne sidste har nu Commissionens Medlem, Bygningsconducteur Bindesbøll paataget sig at ville udføre og Commissionen haaber saaledes, om et Par Maaneder at kunne forelægge sine Committenter de fornødne Tegninger og Overslage, saa at Bygnings Arbeidet vil kunne fremmes med Kraft i den sidste Deel af Sommeren og i dette Efteraar. Det Spørgsmaal om det ikke maatte være paa Tiden, med Materialindkjøb og paa anden Maade at forberede saadant, ligger udenfor denne Commissions Ressort.

Det Commissionen paaliggende Hverv derimod er saaledes som anført nu fremmet saavidt, at Fraværelsen af flere af Medlemmerne ikke mere vil forsinke dets Fulendelse. Vi bør nemlig melde, at de med undertegnede Oberst Prangen, Etatsraad Koch og Bygningsinspecteur Friis ville i Embedsforretningen være af og til i nogen Tid fraværende fra Staden, og, at i Anledning deraf Capitain Schaper har paataget sig at ville fungere som Commissionens Formand.

Kjøbenhavn i Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt Kongen skjænkede Bygnings Indretning til et Museum for de Thorvaldsenske Kunstværker og Samlinger d. 7. May 1839.

Prangen. Koch Schaper Friis Bindesbøll

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 127
Sidst opdateret 01.06.2011 Print