Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7692 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bjarni Thorarensen [+]

Afsendersted

Frederiksgave ved Øfjord/Eyjafjörður

5.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Højvelbaarne / Herr Conferentsraad J. Collin, Commandeur af Dannebroge og Danne- / brogsm: Deputeret i det Kongelige Rentekammer, og for Finantserne &c. –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Forbindelse med min Skrivelse til Deres Højvelbaarenhed af 16de Februar næstafvigte skulde jeg allerærbødigst indberette: at de af mig til Sysselmændene inden Nord- og Øster Amtet fremsendte Subscriptionslister til Bidrag til et Museums Oprettelse for Thorvaldsens Mesterværker, nu ere indkomne fra samtlige disse Sysselmænd undtagen Hunevands Syssel, hvor neppe noget er blevet tilvejebragt, og Resultatet er blevet følgende:

1./ Fra Skagefjords Syssel hertil indsendt Bidrag:
i alt eengang for alle   r.Sølv
2./ – Øefjords Syssel
af disse Bidrage, har Sysselmand Borgen mod-
taget 49rbr 16 ß angaaende hvis Fremsendel-
se han ønsker nærmere Bestemmelser –
Selv har jeg tegnet mig for
og Apotheker Thorarensen for
3./ Norder Syssel, derfra hertil indsendt
Bidrag eengang for Alle
4./ Begge Mule Sysslerne
Summa Bidrag eengang for alle   r.S.

1rbr i Alt aarligt Bidrag i 3 Aar – –
43 – – – – ” – – – – ” – – 30rbr 24d
 
 
 
10rbr – –
2 – ” –
 
4 – – – – – ” – – – – ” – – – – – –
101 – – – – – ” – – – – ” – – 2 – ” –
149rbraarligt Bidrag i 3 Aar 44rbr 24d
 

Ved saaledes at indberette dette udbeder jeg mig allerærbødigst nærmere Bestemmelse om ikke disse Summer skulle foranstaltes incasserede og om det ikke vilde være Hensigtsmæssigt at faae dem indbetalte til det Islandske Landfogderie imod at erholde en lige Sum udbetalt af den kongelige Danske Zahlkasse. –

Frederiksgave, den te Octbr 1838. –

allerærbødigst

B Thorarensen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 78a
Emneord
Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.08.2012 Print