Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10130 af 10246
Afsender Dato Modtager
Michael Lange [+]

Afsendersted

København

10.9.1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Deres Excellence / Hr. Geheimeconferentsraad Collin, Storkors af Dannebroge pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da jeg i den sidst afholdte Samling i det Thorvaldsenske Musæum yttrede min Beslutning, at opgive min Plads iblandt Executorerne, stod jeg i den Formeening, at jeg, for at bevirke et andet Magistratsmedlems Indtrædelse i mit Sted, blot behøvede at opfordre Magistraten til at vælge min Eftermand. Senere er jeg imidlertid ved at eftersee anteacta bleven opmærksom paa, at Andragende angaaende den omhandlede Pladses Besættelse tidligere er udgaaet fra Deres Excellence som Formand for Executorerne, og at Magistratens i Henhold dertil trufne Valg dernæst er indstillet til Cancelliets – nu Justitsministeriets – Approbation. Jeg tillader mig derfor, at anmode Deres Excellence om at være uleiliget med at tilskrive Magistraten om, at foretage et nyt Valg i Anledning af mit yttrede Ønske om Udtrædelse, samt at bevirke Valgets Approbation paa høiere Sted.
Jeg tør vel forudsætte, at der ikke tages nogen endelig Beslutning i Henseende til det efter sidste Samlings Ophævelse omtalte Forslag om, at give Architekt Bindesbøll et Beviis paa offentlig Paaskjønnelse af Maaden, hvorpaa han har løst sin Opgave, forinden jeg er bleven remplaceret, og al det i Fredags Passerede saaledes kun betragtes som pour-parlers. Skulde jeg imidlertid heri feile, og ansees Sagen som definitiv afgjort under det ommeldte Møde, tør jeg, – saa ugjerne jeg end vilde indlade mig paa den reiste Qvæstion – , dog ikke ved denne Leilighed lade Magistraten være urepræsenteret, og jeg maa da bede Protokollen tilført, at jeg vel for mit Vedkommende ikke tør lægge nogen særdeles Vægt. paa min individuelle Formeening om den fremkomne Motions reelle Begrundelse; men fra den formelle Side maatte jeg tillade mig den Bemærkning, at da Architekt Bindesbøll har opført Musæets Bygning for Kommunen og paa dennes Bekostning, maa det forsaavidt der findes Anledning til at vise ham nogen særdeles Paaskjønnelse for Udførelsen af det overtagne Hverv, formeentlig nærmest være Bygningscommitteen eller vel endog Kommunalbestyrelsen in pleno som Bygherre, hvorfra de til den Ende fornødne Skridt maatte gjøres, og det rette Øieblik til at tage en Beslutning i denne Henseende turde først være kommet, naar Kommunalbestyrelsen og Publikum havde taget Bygningen i Øiesyn, og Meningen derom havde fixeret sig. Saafremt Executorernes Pluralitet, det Anførte uanseet, maatte beslutte sig til at tage Initiativet, i denne Henseende uden Henstand, maa jeg i alt Fald ansee det utvivlsomt, at Kommunalbestyrelsen foreløbig bør høres, for at erfare, om og hvorvidt den deeler Executorernes Anskuelse.

Med særdeles Agtelse, Deres Excellences ærbødigst hengivne

Den 10de September 1848. M. Lange.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 376
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 162-163.

Sidst opdateret 30.11.2011 Print