Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10117 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

18.3.1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Professor Høyens Svar blev saaledes som jeg forudsaae og forudsagde, og som han fra sit Synspunkt burde give det.
Sagen staaer altsaa paa samme Punkt, som da Executorerne for en Maaned siden behandlede den, og da Pluraliteten var enig om al overdrage Theatermaler Lund at besørge Ophængningen, men at Professor Høyen dog foreløbig skulde fornemmes, om han vilde gaae ind paa Pluralitetens Anskuelse.
Altsaa er min ufravigelige Mening, at det nu overdrages Theatermaler Lund med den Kunstnerhjælp, han selv finder passende at benytte, at indkomme med et Forslag om, hvorledes den Thorvaldsenske Malerisamling kan anbringes i hans Musæum. At man tillige takker Hr. Professor Høyen for hans Uleilighed, som jeg for mit ringe Vedkommende fuldelig paaskjønner, forstaaer sig af sig selv.
Sluttelig maa jeg reservere min Ret til yderligere at yttre mig, dersom der skulde opstaae modsatte Meninger.

Den 18de Marts 1848 Collin.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 356
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 151.

Sidst opdateret 29.11.2011 Print