Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9787 af 10246
Afsender Dato Modtager
G.F. Ursin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl.

23.9.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / H. Conferensraad Collin, Storkors af Dage Dbm, Finansdeputeret / etc.

Tilskrift: Høivelbaarne / H. Conferensraad Collin Storkors af Dannebroge Dbm / Deputeret for Finanserne etc

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af Dato, undlader jeg ikke ærbødigst at meddele, at Opvarteren Wilkens Emolumenter maa ansættes til den af ham senere opgivne Sum 217 Rbd 84 s. Forskjellen mellem de 230 Rbd jeg har anført og bemeldte hidrører fra, at Værdien af Livree en natura ikke var mig nøie bekjendt, endvidere har jeg ikke anført nogle temporaire Tillæg for Søndagsskolerne, som han har oppebaaret og vilde fremdeles oppebære, men som nu bortfalde, naar han aftræder fra Akademiets Tjeneste. Gratificationen fra det Neuhausenske Legat er varierende, dog snarere over 12 Rbd. end mindre, saa at han ikke kan ansees skadesløs, med mindre der tillægges ham 280 Rbd. foruden Bolig fra 1 Oct 1845.

Den faste Gage bortfalder naturligviis, naar han forlader Akademiets Tjeneste, ligesom samtlige Gratificationer, der ere fordeelte paa forskjellige Tider; hvad der i dette Aar kunde tilkomme ham, er allerede udbetalt, undtagen fra Søndagsskolerne, som ikke bliver ham betalt af Akademiets Kasse, men fra den Tid, han forlader sammes Tjeneste, vil naturligviis ogsaa dette bortfalde. Livreet faar Opvarteren i Begyndelsen af Aaret og Livreegodtgiørelsen for 1843 er udbetalt.

Kbhvn 23d Sept 1844

allerærbødigst

G:F: Ursin

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226e
Sidst opdateret 14.07.2011 Print