Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9735 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

10.7.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gjenpart.

Vi Christian den Ottende, af

Guds Naade Konge til Danmark etc:,
Gjøre vitterligt: at, ligesom det ved allerhøiest Rescript af 4de Januar 1839 blev tilkjendegivet Slotsbygnings-Commissionen, at den Deel af Christiansborg Slots Bygninger, der paa den ene Side vendte ud til Prinds Jørgens Ridebane, paa den anden til Canalen, og med den ene Ende stødte op til Slotskirken var skjænket til Indretningen af et Museum for sildigere afdøde Conferentsraad Thorvaldsens Kunstsager, saaledes ville Vi og ved dette Vort aabne Brev allernaadigst have bestemt, at saavel den Grund ved Christiansborg Slot, paa hvilken den ovennævnte Deel af Slotsbygningerne stod, men hvorpaa det Thorvaldsenske Musæum nu er opført, med Tilsikkring af en aldeles fri og uhindret Passage af 12 til 15 Alen paa alle Sider som en Deel af den ligefor Musæets Facade henimod Stormbroen beliggende Plads, hvilken Grund og Plads paa det her vedhæftede Maalebrev ere betegnede med Linierne A, B, C, D, E og F, og ifølge samme indeholde i alt 14,400 Qvadrat Alen, skulle, i Overeensstemmelse med Vor allernaadigste Resolution af 31te Mai dette Aar, være vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavns Commune overladt til Besiddelse og Brug, saalænge fornævnte Grund og Eiendom benyttes efter sin, i allerhøistbemeldte Rescript angivne, Bestemmelse, og under Betingelse af, at der ikke enten derpaa eller paa den foranførte Plads ligefor Musæets Facade, uden allerhøiest Tilladelse, opføres nogen ny Bygning.

Forbydende Alle og Enhver herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre, eller i nogen Maade Forfang at gjøre under Vor Hyldest og Naade.
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, den 10de Juli 1844. –

Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R:
(L: S:)

Schönheyder.

E. Moltke. Lund. Unsgaard.

/ Larsen.

Aabent Brev
paa, at saavel den Grund ved Christiansborg Slot, paa hvilken det Thorvaldsenske Musæum er opført, som en Deel af den ved Musæet beliggende Plads skulle være Kjøbenhavns Commune overladte til Besiddelse og Brug.

Copiens Overeensstemmelse med Originalen bekræftes herved.
Domaine-Expeditions-Contoiret d 27de Juli 1844

Korn

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221a
Sidst opdateret 13.07.2011 Print