Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9690 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

Juni 1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af .

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til disse notater er under udarbejdelse.

Se original

Extract af Brev 18 Juni fra Bravo til Collin.
Bravo og Ricci erklærer dem imod at Kolb mere haves at bestille med Torlonias Affairer.
Forslag at giøre Afstøbninger til at forære bort; Lützow tilraader at skiænke nogle til Lucas Acad., Card: Tosti[?] opmuntrer noget saadant, hans Gunst behøves for at Afgifterne ei sættes for høit. Ved en saadan Gave kunde der spares Tusinder.
Tenerani vil ikke udlevere Bifigurerne til Leuchtenbergs Monument, han siger det er hans, kun af Skizzerne dertil vil han give en Afstøbning.
Til Wurtenb: kunde tilstaaes Afstøbninger imod at faae nogle af de Stuttgardtske igien; – Afst[?] til Bayern mod at faae Afst. af Egineterne. Indpakningen gaaer for sig. –
–––––––––––

Brev fra Kolb til Thiele i Rom 8 Juni
Da han nylig er blevet mindet fra Stuttgard – beder han om at Thiele skriftlig vil meddele hvad han mundtlig har sagt (at han ikke tvivlede paa Sandheden af [xxxxx], at Exc gierne vilde opfylde Th: Løfte, – men ønskede Udsættelse[?] for ei at opvække Uroe i det danske Publikum – indtil alt var samlet i Museet – da kunde man [xxxxere xxxxxx xxxxx]: – et [xx xxxxx] at afstaae Doubletter – mod Bytte). Et saadant Svar samt Oplysning[?] om til hvem i Kbhn man skal henvende sig vil han sende til Stuttgard, og saaledes undskylde at han ikke giør nogen Protest.
–––––––––––

Thieles Svar at hans Ophold i Rom ei har nogen officiel [Xx], at han ikke har Fuldmagt til at afgiøre noget i denne Sag. – Han har yttret at Exc: ere Staden K: ansvarlige; – at hverken de eller nogen anden kan disponere over nogen af Konstsagerne – uden at noget skriftlig Disposition bringes tilveie; – at §5 & 7 efter hans Mening berettige til at sælge Doubletter, – saa kunde man vel indlade sig paa Bytte med Thorv. Arbeider i Stuttgard (Schillers Monument); men at alle Originaler maae gaae til Museet maatte det dermed beroe indtil alt var bragt til Khvn.
–––––––––––

Extr. af Thieles Brev til Collin
fra Frue Paulsen ingen Hindring. Lützow mener at heller ingen fra Regeringens Side, man maatte kun ikke selv forudsætte at der var Vanskeligheder. L: roste Bravo og sagde at Sagen var i gode Hænder og at man kunde giøre Regning paa hans Assistance naar det behøvedes. Indpak: begyndt; Malerierne udgiøre 3 Kister. Papirerne (med Fradrag af Regninger) sendes hertil i en særskilt Kasse. Der spørges bestandig om de mange Doubletter af Gibsafstøb skulde sendes Th svarer af Forsigtighed Ja! men tilføjer at de kunne indpakkes tilsidst. Af flere Ting 2 á 3 Afstøb i Gibs. [XX] Apostlene Johannes Gruppen. – Om de gamle Meubler, Redskaber, har han ei yttret sig fordi han vil høre vore Mening; – Han og Bravo mener at de lettere vilde faae Kiøber i Rom, men Ordre maatte ei længe udeblive. Lützow har yttret “at naa alt var i Orden vilde DH vist ikke glemme paa en eller anden Maade at vise sig erkiendtlig mod Rom, som jo dog har været saa meget for Th:” Br udlægger disse Yttringer saaledes at St Luca Acad. kunde faae nogle Afstøb. som ere her in Duplo –, men der skulde maaskee mange Doubletter til for at tilfredsstille alle disse Ønsker og Fordringer.
Kolb syntes tilfreds med Thieles Proposition, men fremstillede Sagen som en Æressag for Thorv; [xxxxxxx] vilde compromitteres naar Løftet ei blev opfyldt. Blandt Ths Papirer et Brev fra Kolb uden Datering, hvori han paa sin Regierings Vegne takker for Modtagelsen af flere Sager end Thorv, endog havde lovet Stuttgart, men tilføier at man jo gierne vil modtage saa meget som muligt. Th: har sagt Br at dette Brev maa bevares som en Helligdom, og haaber at det ikke behøves. Kongen af Bayern har modtaget Svar fra vor Konge, at han ikke kunde giøre noget i denne Sag, da den ligger i Ex. Hænder. – Wagner sagde at det var Original Afstøb: af Alex: Toget og Frontonen til Frue Kirke og nogle mindre Sager – som forelaa her. Intet skriftligt haves derom. – Th: yttrede at en Calque (Afstøb. i Let Form) snarere kunde faaes naar alt var i Khvn, hvorfra man da kunde giøre Bytte med hvad der er i München. Han vilde underrette sin Konge derom.
Wagner[?] vilde vide hvorledes det stod med Conradin, der staaer i Studiet kun begyndt. Th: svarede at den vilde blive udført i Marmor under Bissen, som vel kom næste Vinter til Rom. Dette vilde W. melde Kronprinsen. – Denne vidste ikke, om der var noget forudbetalt.
Ved en Present til St. Luca mente Bravo at man kunde maaskee blive fri for alle Afgifter som efter Riccis Beregning vilde blive c: 1000 Scudi. Et Par 100 Scudi kunde saaledes være godt anvendte. Ordre maatte komme snart.
Thorv: har til Kolb solgt et meget stort Antal af de stukne Kobberplader hvorpaa Th: speculerede til Fortsættelse af Værket om Th.

Generel kommentar

Dette notesark repræsenterer antagelig Schouws resumeer af breve til og fra eksekutorerne for Thorvaldsens bo i sommeren 1844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 213
Sidst opdateret 21.11.2011 Print