Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9645 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

2.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Dhr. Conferentsråd Collin
Overpræsident Kierullf
Professor Clausen

Ved nærmere at giennemlæse Kolbs Protest, er jeg endnu ÿderligere bestÿrket i den Mening, at det Hele er en tom Skræmsel.
1) Efter Bissens Udsagn er af de 7 forlangte Modeller, de to nemlig “Mars og Amor” og “Priamus” her i Kiöbenhavn. Dette viser jo at Thorvaldsen har erkiendt dem ikke for Kongen af Würtembergs, men Museets Eiendom. – og paa dem kan altsaa Kolb ikke lægge Beslag i Rom.
2) Da Kolb selv siger, at Marmor Statuen ikke er bestemt (“noch nicht bezeichnet”) saa viser det jo paa det klareste, at Gaven ikke har været fuldbÿrdet; – at reclamere en Marmorstatue in abstracto er derfor en sær[?] Besynderlighed; – i al Fald kunne vi med Rolighed see paa, at Kolb protesterer mod enhver anden Anvendelse af en saadan abstract Statue, imedens vi fra Rom bortflÿtte de Concrete. Saavidt jeg af Protesten kan skiönne gielder det samme om Marmor-Basreliefet og de Skizzer. – I saa Fald er der ikke andet end Modellen til Löven og til de 4 Medailloner, Kolb kan lægge Beslag paa. –
3) Men Kolbs Ord indeholde endog udtrÿkkeligt, at Gaven ikke er fuldbÿrdet. Det hedder “die Beendigung der Sache wurde hinausgeschoben, bis sie auf seine Rückkomst festgesetzt ward”. – Altsaa först naar Thorvaldsen kommer tilbage til Rom skal det fastsættes, hvori Gaven skal bestaae. – Nu! det kan vi gierne unde ham. –
4) Lad nu ogsaa Kolb före Vidner paa, at Thorv: har givet Löfter, saa kan dette deels ikke bevise hvad Kolb forlanger, – deels kan derimod stilles danske Vidner, som udsige at Thorv: har erklæret at der er givet Stuttgard meer end der tilkom det, – thi ligesom Thiele i vor sidste Möde erklærede at have hört dette af Thorv:, saaledes kan Frue Stampe, der var med ham i Stuttgard, da han saae Academiet der, – give en hermed fuldkommen samstemmende Erklæring. Thorv: forbausedes ved at see hvor meget der var af hans Arbeider og skiendte saa Bravo fordi han havde sendt meer end han skulde, for at giöre sig vigtig.
5) Endelig kan jeg aldrig troe at en regierende Konge vil anlægge saadan en Cigper[?]-Proces, som den Kolb antyder. –
Jeg kan derfor ikke troe andet end at vi maae komme til det Resultat, aldeles ikke at ændse Protesten. – At gaae paa Forlig anseer jeg overordentlig farligt, thi da ville vi have Kongen af Bayern og Gud veed hvor mange andre Löfte-Ihændehavere paa Nakken. En anden Sag er at man kan indlade sig paa at bytte, hvorved man for en Afstöbning af Schillers Statue kunde give Afstöbninger af de forlangte Arbeider, forsaavidt vi have Former dertil.
Naturligvis maa vi oppebie Riccis Erklæring, NB ikke den han giver efter Bravos Fremstilling af Sagen, men den han afgiver efter at han har læst Testamentet og Codicil samt er underrettet om alt, hvad der fra vor Side kan indvendes. –

d. 2 Mai 1844. Schouw

Det er vist nödvendigt at faae et Møde i stand inden Bissens Afreise.

[tilføjet med Collins hånd:]
haaber at kunne møde Løverdag forstkommende   Collin

[tilføjet med Kierulffs hånd:]
Ligeledes naar endnu behageligst bestemmes
Kierulff

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 202
Sidst opdateret 17.11.2011 Print