Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8505 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

21.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

Roskilde

Modtagerinfo

Udskrift: Høiærværdige / Hr Professor Clausen / Ridder af Dbg/ Roeskilde /
Tilskrift: Til / De fire i Roeskilde værende Herrer Medlemmer / af Thorvaldsens Comitee.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Omendskiøndt det ikke er min Overbeviisning, at den attraaede Forsamling af de tre Autoriteter vil føre til noget heldigt Resultat, saa skulde jeg dog, naar Sagen var behørigen forberedt og aftalt, ikke have undslaaet mig for at give Møde i Morgen, naar en nogenlunde fuldstændig Forsamling havde kunnet komme i stand. Men dette vil, som det synes, ikke vorde Tilfældet. Etatsraad Koch har ladet mig sige at han i Dag og i Morgen ikke var i Kiøbenhavn; Justitsraad Thiele er paa Landet. Bissen uden tvivl ogsaa. Grosserer Puggaard er i Reglen kun om Tirsdag og Fredag Formiddag i Byen, altsaa er tilstede kun Professor Hetsch og jeg. Derfor kom det Comiteemøde, som jeg havde indbudet til at holdes i Gaar, ikke i Stand, saa meget mindre, som jeg aldeles uventet fik Forfald. Men uden at de tre paagiældende Autoriteter vide hvad der skal afhandles, og forinden hver af Dem har taget en Beslutning om hvad den vil andrage, forekommer det mig at Sagen ikke er moden til at omhandles i et fælles Møde. Hvad mine Herrer ville andrage i Mødet, er mig ubekiendt. At Soliditets Qvæstionen skulde debatteres i en Samling af 50 personer, af hvilke mere end 9/10 Dele mangle Sagkundskab, er formodentlig ligesaa lidt Deres, som mit Ønske. Udnævnelse af en i sidste Instants afgiørende Autoritet, er, efter min uforgribelige Mening, som jeg havde den fornøielse mundtlig at sige Hr Professor Clausen i Søndags, alt hvad man skulde søge at opnaae, og dette, som mig synes, meget beskedne Ønske kunde jo ligesaa godt, om ikke bedre, fremsættes skriftligt som mundtligt. Men dette eller noget andet, maatte Comiteens Medlemmer dog først være enige om, og det lader sig ei iværksætte forinden kl: 8 i Morgen Eftermiddag, da jeg formedelst andre Forretninger ei kan deltage i noget foreløbigt Møde inden den Tid.

Saavidt for Comiteens Vedkommende. Hvad Magistraten angaaer, saa hører jeg af Overpræsident Kierulff, at der vel har været talt om et fælles Møde, men ingenlunde om at det skulde holdes saa snart. Det vilde desuden være vanskeligt for ham, der, formedelst et Fald, maa holde sig hiemme, at give Møde til den foreslagne Tid.

Under disse Omstændigheder maa jeg antage, at intet Møde holdes førend nærmere Aftale.

I øvrigt maa jeg underrette D Hrr om at Bindesbølls Tegninger med Forklaring kunne ventes paa Mandag, og at Piloteringen er i fuld Gang.

Kiøbenh. d. 21 Aug 1840 ærbødigst
Collin

Til de fire i Roeskilde værende Herrer Medlemmer af Thorvaldsens Comitee.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 171
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print