No. 8400 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

12.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Vi Christian den Ottende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dithmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gjøre vitterligt At Vi efter derom indgivet allerunderdanigst Andragende, der af Vort Danske Cancellie er blevet Os foredraget, allernaadigst have bevilget og tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at Comitteen for Oprettelsen af det thorvaldsenske Museum, med 10 Aars Eneret maa besørge forfærdiget Afstøbninger af Os Elskelig Hr. Bertel Thorvaldsen, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, Vor Conferentsraad, Directeur for Vort Academie for de skjønne Kunster, hans plastiske Arbeider og lade dem forhandle til Indtægt for Musæet, dog at Committeen iagttager, hvad Frdg. 13de Decbr. 1837 foreskrive, for at Vedkommende skulle kunne nyde godt af en saadan Beskyttelse. Den ved nærværende Vor bevilling tilstaaede Ret skal derhos, naar en anden Bestyrelse for Musæet maatte blive etableret, end fornævnte Committee, for den resterende Tid gaae over til samme, og skal i øvrigt Bestyrelsen i alle Tilfælde hvor det kommer an paa at fortolke denne Vor allernaadigste Bevillings Ord og Mening være Vort Danske Cancellies Kjendelse undergiven.− Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskreven staaer, Hinder at gjøre. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, d 12de Februar 1840.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R
[rester af sort segl]


Stemann
Ørsted A Hansen [?] [xxxxxxx] L S Holm


Wilde

Bevilling for Comitteen for det thorvaldsenske Museum og den / fremtidige Bestyrelse af samme til med 10 Aars Eieret / at besørge forferdiget Afstøbninger af Conferentsraad / Thorvaldsens Arbeider.

[Nederst på forsiden af dokumentet er påskrevet:]
Gratis J Tillisch fm

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 153
Sidst opdateret 17.05.2011 Print