Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10214 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagbladet 5.11.1858 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


(...)

Auktion i Thorvaldsens Museum

Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum lader den 17de ds. ved en Auktion i Museets Forhal bortsælge endeel Former og Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Værker og nogle ufuldendte Marmorarbeiber af ham. Med Salget af Formerne ophører tillige den Eneret til at tage Afstøbninger af Thorvaldsens Værker til Forhandling, der hidtil har været indrømmet Museet, og Formerne ville derfor nu rimeligviis gaae over i forskjellige Gibseres Hænder, der neppe ville levere Afstøbninger for en saa overordenlig billig Priis, som Museet har solgt dem for. Saa meget mere Grund er der da for dem, der kunde ønske at eie saadanne Afstøbninger, til at byde paa de Exemplarer, der bortsælges ved Auktionen. Af Statuer findes kun Amor med Buen (staaende) og Amor med Lyren (siddende) samt nogle Statuetter, men en stor Mængde forskjellige Basreliefs, f. Ex. Dagen og Natten, Aarstiderne, Kjærlighedens Aldere, Caritas, saagodtsom alle de christelige og mythologiske Figurer og desuden hele Alexandertoget. De ufuldendte Marmorarbeider ere deels Brudstykker af Alexandertoget, et Exemplar af “Juleglæde i Himlen” og en ubekjendt Buste. Ved denne Leilighed kunne vi ikke tilbageholde det Ønske, at Museet snart maatte være istand til at lade de Marmorarbeider fuldføre, som nu saa længe have staaet og fyldt op i Forhallen. Man finder her Jason, Vulkan, Mars og Amor, Merkur som Argusdræberen, Grevinde Ostermann, Amor og Psyche og en heel Deel andre af Thorvaldsens berømteste Værker staaende Aar ud og Aar ind i en uhyggelig halvfærdig Tilstand. Det er muligt, at Museets økonomiske Forfatning ikke kan bære de med Fuldførelsen forbundne Udgifter, men der kunde da være Anledning for Kommunen, til i nogen Tid at give et aarligt Tilskud til Sagens Fremme. Tiden forekommer os nu at være passende til at gjøre en saadan Bevilling, da den Portraitstatue af Thorvaldsen, som paa Kommunens Regning hugges i Marmor i Bissens Atelier, nu snart maa være færdig, og Kommunen saaledes kunde indskrænke sig til endnu i nogle Aar at offre den hertil aarlig anvendte Sum.

A.

(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dagbladet 5.11.1858.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1858, Dagbladet 5.11.
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum
Personer
H.W. Bissen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 15.06.2018 Print