Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10214 af 10293
Afsender Dato Modtager
H.W. Bissen
C.W. Eckersberg
Redaktørerne ved Flyve-Posten
J.L. Lund
30.11.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Om den paabegyndte Udgave af Thorvaldsens Museum.

I “Fædrelandets” Nr. 262 og “Flyvepostens” Nr. 264 findes samtidig tvende indsendte Artikler, der overbyde hinanden i at lyse Banstraalen mod ovennævnte af os paabegyndte Værk, og ere saa enige i den udtalte Dadel, der ikke levner dette Foretagende den allerringeste Fortjeneste, at man skulde fristes til at troe, at begge ere flydte af samme Pen.

Imod anonyme Artikler af denne Natur, som dertil ere affattede i en Tone, der tilstrækkeligen godtgjør, at de, langt fra at indeholde overbevisende Momenter, kun ere Udtryk af Lyst til at nedsætte og skade; imod Artikler, der, istedetfor at føre Beviis for de Paastande, som man har tilladt sig at fremkomme med, indskrænke sig til fornærmende Insinuationer med Hensyn til vor Virksomhed, til Meddelelse af usandfærdige Rygter og til Afbenyttelse af uanstændige Talemaader*), som vise, at deres Forfatter hverken har Kald eller Ret til, i Kunstanliggender at føre det afgjørende Ord, imod saadanne Artikler er der fra Forlæggerens Side ikke stort at foretage, og en foragtende Taushed er det bedste Svar, de fortjene.

Men paa Grund af den Tillid og Opmuntring man paa den anden Side har skjenket vort Foretagende, forekom det os, at vi ogsaa skylde vore Subskribenter at forskaffe dem pålidelige Vidnesbyrd om Værkets Værd, Ligesom vi selv, som læg Folk i Kunsten, naturligviis ikke have paabegyndt et saa omfattende Foretagende, uden at have havt kunstforstandige Mænds Garanti for, at Foretagendet fortjente at fremmes. Forpligtelsen mod vore Subskribenter troede vi ikke bedre at kunne opfylde, end ved at sende de alt færdige fire første Hefter til Bedømmelse af Kunstnere, som Publicum vil sætte større Lid til end anonyme Artikler, hvis Indhold og Form vi have tilladt os at betegne.

De Svar, vi i denne Anledning have faaet, tillade vi os herved at offentliggjort; vi haabe at vore Subskribenter ved disse ville finde sig tilfredsstillede, og ville kun med Hensyn til Udførelsen af Alexandertoget tillade os at bemærke, at vi ved paa samme Blad at optage alle Tilsætninger, som Kunstneren, Tid efter anden paa Grund af tilfældige Omstændigheder har maattet udføre, have tilsidesat den Fordeel, som en lille Omarbejdelse af det første Blad til Udgivelsen af 6 Blade vilde have forskaffet os, og netop derved truffet en Foranstaltning, der, hvad man end fra et strengt critisk Standpunct kunde anføre derimod, dog i alt Fald efter vor Overbeviisning er skeet ikke i vor, men i vore Subskribenters Interesse.

Vi gjentage, det er ikke for at gjendrive vore anonyme Critikere, at vi have uleiliget d’Hrn. Kunstnere med en Bedømmelse af Udførelsen af vort Foretagende, men den vil i alt Fald kunne tjene til, at give Publicum et fornyet Beviis for, hvad Tillid man kan sætte til slige anonyme Anmeldelser.
Kbhvn d. 28de Novbr. 1849.

Bing & Ferslew.

Efter at have gjennemseet de hermed tilbagefølgende Blade og overveiet Sagen, finder jeg ikke videre Anledning til, som Kunstner at ytttre mig om dem. Den Nytte, som dette Foretagende vil gjøre, selv med dets Mangler, er jeg iøvrigt langt langt fra at ville bestride; skulde en utidig Roes og en fuldt saa utidig Dadel ogsaa for Øieblikket have bidraget til at vække en mindre gunstig Stemning for det, saa vil det, naar det Hele bliver behandlet med den Omhu, der er kjendelig ved flere af Basreliefferne, nok vide at forskaffe sig den fortjente Anerkjendelse.
Den 15de November 1849.
Deres ærbødige

Bissen.

De Herrer Bing og Ferslew have begyndt paa Udgivelsen i Conturer af alle af Thorvaldsen i hans Museum opstillede. Arbeider. En Deel af disse Conturer ere alt færdige; ere disse vel ikke alle lige heldige, saa ere de dog meget godt skikkede til at give den, som besøger Museet, Vejledning, og den, som har seet Museet, en meget god Erindring om hvad det indeholder af Thorvaldsens Værker. Det er desuden anbefaleligt formedelst dets Priisbillighed.
Den 20de November 1849.

C. W. Eckersberg.

Efter at have gjennemseet de mig tilstillede 4 første Hefter af den paabegyndte Udgave af Thorvaldsens Museum, undlader jeg ikke herved at yttre den af mig forlangte Mening derom.

Denne Udgave af Thorvaldsens Værker vil efter min Overbeviisning væsentligen kunne bidrage til at gjenkalde og fastholde Erindringen om de Kunstskatte Museet indeslutter. Fra dette Standpunkt betragtet, fyldestgjør den alle billige Fordringer, og kan, om endog ikke alle Fremstillinger ere lige vel lykkede, dog staae ved Siden af andre lignende Værker i Udlandet, den taaler til Exempel gjerne en Sammenligning med Landons Conturer efter Raphaels Værker.

Af et Værk, som er beregnet for et større Publicum, og kan faaes for en saa moderat Betaling, vil Ingen med Billighed kunne forlange mere.

Idet jeg her har tilkjendegivet min Mening om dette Værk, ønsker jeg, at en rigelig Afsætning maatte holde Dem skadesløs ved dette Foretagende.
Den 24de Novbr. 1849.

J. L. Lund.

Generel kommentar

Dette er et trykt svar på en kritik af en litografisk fremstilling af Thorvaldsens Museums værker, som blev udgivet i avisen Flyveposten.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 30.11.
Værker
Sidst opdateret 27.08.2015 Print