Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9707 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 10.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Lord Byrons Statue af Thorvaldsen. Morn. Chron. indeholder følgende Curiosum, som vi efter nærmere indhentet Efterretning have erfaret, er aldeles urigtigt. En Sag af overordentlig Natur og hvori Navnene paa to af Tidsalderens største Personligheder ville komme til at figurere, er i Begreb med at blive bragt for Retten i London. Thorvaldsen havde som bekjendt udført Lord Byrons kolossale Statue, som han ansaae for et af sine bedste Værker og forærede den til Capitlet i Westminister paa den Betingelse, at den skulde opstilles i denne Kathedralkirke ved Siden af de andre Digteres Monumenter. Først modtog Capitlet Tilbudet, men det er lige faa bekjendt, at der senere opstod Betænkeligheder imod at give Don Juans Forfatter Plads i dette nationale Mausoleum, og Kassen med det kostbare Marmor blev affordret af Capitlet. Da Thorvaldsens Executores Testamenti erfarede disse Forhold, anstillede de Undersøgelser, og Thorvaldsens Mesterstykke befandtes da at ligge i en Kjelder i en meget bedærvet Tilstand tilligemed Stumperne af kassen, der var fuldkomment forraadnet af Fugtighed. Senere henvendte en af Executorerne behørigen befuldmægtiget Person sig med en Reclamation til Autoriteterne, men da Toldofficianterne med ham begave sig til hiin Kjelder, var Statuen selv forsvunden og Stumperne af Kassen kun tilbage. Executorerne henvendte sig derpaa til Toldvæsenet om Erstatning, men denne afsloges under Paaskud af, at Toldvæsenet ikke er ansvarligt for de Varer, som ikke afhentes af de Personer, til hvem de ere adresserede, og at saadanne Varer forblive henliggende i dets Pakhuse for Eiernes Regning og Risico. Paa Grund heraf have Executorerne besluttet at sagsøge Toldvæsenet i London til at præstere Skadeserstatning. Den fordrede Sum er 30,000 Pd. St., hvortil Statuen vurderedes af Kunstnere i Rom, da den afskibedes til London.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 10.6.1844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 10.6.
Emneord
Lord Byron-statuen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 07.03.2016 Print