Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8696 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.A. Reitzel [+]

Afsendersted

København

Marts 1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

THORVALDSEN

og

hans Værker.

Texten forkortet efter Thiele

ved

F. C. Hillerup.


Prospectus.


Det er nu ti Aar siden, at Thieles store Arbeide:

“Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker”

udkom. Af dette, som bekjendt, med megen Elegants og Smag udstyrede Værk bleve kun 250 Exemplarer trykte i det danske Sprog og omdeelte til Subscribenterne. Den höie Priis, 30 Rbd., der var nödvendig for at dække de store Omkostninger, som dette Arbeide medförte, hindrede Mange i at anskaffe sig et Værk, som paa Grund af de Hjelpekilder, der stode til Forfatterens Disposition, og den Flid, som er anvendt derpaa, vistnok maa ansees for det Nöiagtigste og Fuldstændigste, der hidtil er skrevet om vor berömte Landsmand.

For nu at afhjelpe et længe fölt Savn og lette det kunstelskende Publicum Anskaffelsen af et Værk, der ved en mindre kostbar Udstyrelse, vilde finde större Udbredelse, har Undertegnede kjöbt Pladerne til Justitsraad Thieles Skrift, for deraf at lade tage nye Aftryk, der skulle udkomme i Hefter, ledsagede af en oplysende Text, som vil blive en Forkortning af det omtalte Værk og udarbeides af Hr. F.C. Hillerup.
Der vil saaledes leveres et eller to Hefter maanedligt, hvert med sex kobberstukne Tavler i smukt Omslag og for en Priis af 48 Sk. pr. Hefte; den medfølgende Text vil blive trykt i Median-Octav. Hele Værket vil udgjöre 26-28 Leveringer.

Man vil fölge den chronologiske Orden, saaledes som det er skeet hos Thiele, og det første Hefte indeholder da sex Afbildninger af Kunstnerens Arbeider fra hans Ungdoms Dage, nemlig: En hvilende Amor, Heliodorus, som udjages af Templet, Priamus og Achilles, Hercules og Omphale, Petrus helbreder den Værkbrudne, Portrait af Thorvaldsen i hans 24de Aar, efter en Tegning af ham selv.

Med Hensyn til Texten ligger det i Sagens Natur, at den, i sin Egenskab som fortlöbende Text, ikke altid vil kunne fölge Hefte for Hefte med Pladerne, men vil undertiden være lidt forud, undertiden lidt tilbage for disse. Ligeledes vil ogsaa det Tilfælde kunne indtræffe, at et enkelt Hefte ikke vil blive ledsaget af Text, fordi de i samme værende Billeder allerede ere blevne omtalte i det foregaaende Hefte.

Hvad Pladernes Nummerering angaaer, bliver den naturligviis den samme som i Thieles Værk. Kun maa jeg her gjöre den Bemærkning, at det förste Hefte begynder med Nr. 3, og ikke med Nr. 1; Grunden hertil er, at de to Plader, der fremstille Thorvaldsens Buste og en til hans Ære slagen Medaille, og som i Thieles Værk udgjöre de to förste Nummere, ville senere fölge med Titelbladet.

Subscriptionen, der er bindende for hele Værket, modtages i samtlige Boglader i Kjöbenhavn, i Provindserne samt i Sverrig og Norge. Subscribentsamlere tilstaaes paa 10 betalte Exempl. det 11te gratis.

KJØBENHAVN i Marts 1841.

C.A. Reitzel.

Generel kommentar

Dette prospekt er udkommet i et trykt hæfte.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Reitzel & Hillerup
Personer
F.C. Hillerup · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 22.01.2018 Print