Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8136 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 28.7.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

I Dagsnummeret af „Kjøbenhavns Morgenblad” læses følgende interessante Beretning: „Medens man i München imødeseer Thorvaldsens Komme, for at overvære Opstillingen af den der i Foraaret støbte eqvestriske Statue af Churfyrst Maximilian og i Rom har seet hans talrige Samling Gibafstøbninger af de fortrinligste Antiker forlade hans Atelier, for over Livorno at blive bragte ombord paa den danske Corvette, der skal hente dem til det Thorvaldsenske Museum ‒ har den endnu saa livsfrodige Konstnergubbe hengivet sig til Nydelsen af vort Sjællands yndige Natur i en Sommer, hvis ualmindelige Skjønhed har vel endog meer end forsonet ham med Savnet af Italiens milde Himmel. Han har, som bekjendt, i den største Tid af Sommeren opholdt sig hos Baron Stampe paa Nysøe og derfra foretaget flere Excursioner, saaledes til Altona, hvor han især glædede sig ved at see den herlige Opstilling af de Skulpturer, Etatsraad Donner eier fra hans Konstnerhaand; til Helsingør og Helsingborg, hvor Indvaanerne af de tvende Nabonationers ved Sundet adskilte og dog saa nær forbundne Grændesteder have kappedes om paa en værdig Maade at bringe ham deres Hylding. Han har besøgt det grandiøse Kullen, der med sine Granitmasser danner den sydlige Pynt af Skandinaviens store Bjergkjæde, og han har nylig gjæstet vort yndige Møen med sine hvide Klinteskrænter. Blandt de Arbeider, der i den sidste Tid ere fremgaaede af hans under alle Adspredelser bestandig over nye Kunstskabelser rastløs rugende Aand, nævnes en paa Nysøe modelleret Statue, forestillende Konstneren selv, støttende sig paa Haabets barnlige Genius. „Jeg har valgt Haabet” ‒ saa fortælles Konstneren at have yttret sig ‒ „og ikke, som Mange maaskee vilde have fundet mere passende, Erindringen ‒ fordi jeg endnu fast støtter mig til det Haab, at fuldende Værker i min Konst, som skulle overgaae alle dem, jeg hidtil har leveret.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. No. 205.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 28.7.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839 · Nysø · Thorvaldsen om sin kunst
Personer
Henrik Stampe · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 16.08.2016 Print