Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7576 af 10246
Afsender Dato Modtager
Erik Christian Monrath 30.7.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Billedhuggeren Thorvaldsen.

(Skjøndt denne vor udmærkede Landsmands Portrait allerede tidligere har været Gjenstand for en Artikel i dette Blad ‒ see: Magasin for Natur og Menneskekundskab, første Aargangs tolvte Numer ‒ har Forlæggeren dog troet: at et nyt, i en ældre Alder udkastet Billede af denne verdensberømte Kunstner vilde finde en venlig Modtagelse hos dette Blads nuværende Abonnenter, deels fordi den største Deel af disse ikke formodes at være i Besiddelse af Magasinets første Aargang, deels fordi Thorvaldsen har efter sin længselsfuldt ventede Hjemkomst til Fædrelandet været den feirede Gjenstand for Alles baade mundtlige og skriftlige Tankeyttringer. Det er ingenlunde min Agt, at ville kappes med vore forskjellige Blades Redacteurer i Lovtaler over en Kunstner, hvis sande, ophøiede Værd Efterverdenen vil vide at paaskjønne og hvis Navn nævnes med en Beundring i alle civiliserede Lande, der vistnok er lige saa udeelt, som den Begejstring hvormed den ædle Kunstner nylig modtoges i sin Fædrenestad, hvor alle Samfundets Classer have ydet ham en lige saa smigrende, som velmeent Hyldest. Jeg vil fornemmelig henholde mig til de Kunstværker, vi have denne Kunstens Mester at takke for; dem blandt dette Blads Abonnenter, der ere mindre bekjendte med Thorvaldsens Ungdom og tidligere Skjæbner, vil nedenstaaende korte Skildring være tilstrækkelig.)

E.C.M.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Nyt Magasin for Natur og Menneskekundskab, Andet Hefte, No. 6.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Nyt Magasin nr. 6
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.05.2015 Print