Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7515 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

18.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Nyheds Post.
––––––––––––––

Kjøbenhavn, den 18de Mai 1838. – Det sidst udkomne Nummer af Dansk Kunstblad indeholder nu det saameget omtalte Testament af Thorvaldsen, hvoraf for kort Tid siden en bekræftet Gjenpart er bleven tilsendt Hr. Conferentsraad Collin. Det er oprettet i Form af en Donatio mortis causa, som har det tilfælles med et egentligt Testament, at det først træder i Kraft ved Opretterens Død, men skiller sig fra samme deri, at det strax har retsforbindende Kraft, hvorimod et Testament kan forandres – eller aldeles omstødes ved et senere Testament. Ved dette Gavedrev skjenker Thorvaldsen til Staden Kjøbenhavn alle de Konstgjenstande, han eier eller forinden sin Død maatte komme til at eie, bestaaende af Sculpturer, Basreliefs, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Lithographier, Medailler, Gemmer, Paster, Metalarbeider, Vaser, Terracotter, Bøger osv., kort, alle hvilkesomhelst Gjenstande, henhørende til Videnskaber og skjønne Konster. Denne store Gave er knyttet til den Betingelse, at disse Gjenstande til evig Tid skulle forblive samlede i et eneste særskilt Museum, der skal bære Thorvaldsens Navn, hvortil Staden besørger en passende særskilt Bygning, som bestandig skal staae aaben for Kunstnere af ethvert Fag, men forøvrigt kan forevises mod en moderat Adgangspriis, hvorfor en Opsynsmand, som Staden vælger, skal lønnes. Forøvrigt bestemmer Testamentet, at de Arbeider, som ved hans Død maatte befindes ufuldendte, paa Stervboets Bekostning skulle fuldføres af Professor Freund og Thorvaldsens Elev, Pietro Galli, og da indlemmes i Museet, hvilket ogsaa Renten af hele hans efterladte Capitalformue skal tilfalde, dersom det Tilfælde skulde indtræffe, at ingen Descendent af ham mere var til. Saaledes er det da nu blevet til fuld og urokkelig Vished, hvad der hidtil kun var Formodning, at Kjøbenhavn vil komme til at eie hine kostelige Skatte, der til den sildigste Efterverden ville staae som en lysende Stjerne i vort Norden, som i fyldigt og friskt Liv ville bevare Mindet om den store Mand, hvis herlige Virken her samlet og klart vil ligge for Verdens Øie, og blive en uudtømmelig Kilde til forædlende Nydelse for vort Folk, til Begejstring og Uddannelse for vore fremtidige Konstnere, til Ære og Nytte for vort Fædreland. Det staaer nu til Kjøbenhavn at sørge for den billige Betingelses Opfyldelse, Opførelsen af et passende Locale, og det kan neppe være underkastet Tvivl, at jo denne Sag nu vil blive optagen med fornyet Iver.
Efter den i samme Artikel i Konstbladet meddeelte Oplysning ere 32,200 Rbd. incasserede og satte paa Rente; tilbage staae endnu 33,000 Rbd. hvortil i de senere Maaneder endnu cre komne 2320 Rbd., hvoraf 1508 fra Kjøbenhavn og 500 fra Laalland.
Vi ville haabe, at lig som nu den eneste Betænkelighed, der kunde staae i Veien for Erlæggelsen af de tegnede Bidrag er falden bort, saaledes ogsaa selve Subscriptionen maatte nyde stedse større Fremgang.

Generel kommentar

Dette er en artikel i avisen Kjøbenhavnsposten 12teAarg., No. 135, 18.5.1838.

Emneord
Thorvaldsens testamenter
Personer
Jonas Collin · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.05.2018 Print