Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7750 af 10286
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 14.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ „Vi have ønsket”, siger „Kunstbladet” i sit sidste Nummer, „at kunne meddele vore Læsere nogle Oplysninger angaaende de Konstværker, som Fregatten „Rota” har medbragt, men det er os for Øieblikket umuligt at kunne udføre dette. Thi deels staaer meget, især Sculpturarbeider, endnu indpakket i Kasser, og deels ere de udpakkede Sager endnu ikke saaledes ordnede og opstillede, at en rolig Beskuelse deraf er mulig. Vi ville da for denne Gang indskrænke os til at anføre, at der blandt de udpakkede Sager befindes en stor Deel Olie-Malerier, paa hvis Fortræffelighed Publikum alt har faaet en Forsmag ved den sidste Udstilling i Konstforeningen, hvorom vi senere skulle tale. Fremdeles ere udtagne adskillige Freskomalerier saavel fra den ældre italienske Konstperiode som fra Oldtiden, en Mængde Bronzer, Terrakotter og et stort Antal etruskiske Vaser. Blandt den betydelige Mængde Kobberværker finder man Denons store Værk over Ægypten, Viscontis græske og romerske Oldsager, Rossinis „opere antiche e moderne”, Thürmers Værk over Athen, fremdeles fortrinlige Arbejder af Piranesi, Raphael Morgen, Longhi o. s. v. Af de lithographiske Værker nævne vi blot Strixners efter den Boissereeske Samling. De vigtigste Arbeider af Marmor ere A) Statuer: Mercur, Hebe, Venus, Hyrdedrengen og en Portraitstatue; B) Basreliefs: Alexanders Tog i halv Størrelse, de fire Aarstider, Bakchus og Amor, Amor og Psyche, Centauren og Deianira, Striden om Achilles’ Vaaben, de tre Gratier, det menneskelige Liv, Alexander, som opbrænder Persepolis; C) en Søile af Marmo Cipolino; D) en med Basreliefs prydet Kamin. Da imidlertid, som sagt, den største Deel af disse Ting endnu ei er udpakket, og det Øvrige endnu ikke ordner, kunne vi ikke indlade os i nogen nærmere Detail, men holde os til det Haab, at Publicum om længere eller kortere Tid vil faae Lejlighed til at beundre alle disse herlige Konstværker, naar de have forladt deres Gjemmer.”

Bissen modellerer i denne Tid to Statuer for Grosserer Baur i Altona. Den ene forestiller den unge skjønne Jæger Kephalos med Spyd paa Nakken og en Hund ved Siden; den anden er en Atalante paa Jagt.

(Dansk Kunstblad.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 283.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 14.10.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838
Personer
H.W. Bissen
Værker
Sidst opdateret 24.07.2019 Print