Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7452 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

19.2.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Fra Rom berettes under 14de Januar: „Som bekjendt har Staden Mainz udnævnt Thorvaldsen til sin Æresborger, fordi han har forfærdiget Modellen til Guttenbergsstatuen. Hensigten, her at nedlægge det for ham udstedte Diplom i hans Hænder paa Afdækningsdagen, blev dengang ikke opnaaet formedelst Cholerafpærringen og andre Omstændigheder; men for tre Dage siden blev Diplomet overrakt ham ved de herværende Kunstnere fra Mainz, Dhrr. Heuß, Foltz, Brødrene Købel og Schmidt, som begave sig til den Hædredes Bolig og i deres Medborgeres Navn udførte deres ærefulde Ærinde. Den almeenagtede Kunstner skal ved denne Udmærkelse, der vistes ham af den gammelberømte Stad, have været meget rørt og yttret sin Forbauselse over den Rigdom, hvormed den skjønne Capsel, i hvilken Diplomet ligger, er udsmykket. Det Hele er smagfuldt udarbeidet af forgyldt Sølv. Paa den ene Side seer man en allegorisk Composition: en svævende Figur, Staden Mainz, som rækker Kunstneren Laurbærkrandsen, medens hun med den anden Haand sætter Muurkronen paa Hovedet af Guttenbergs Buste. Den anden Side viser Stadens med Smag udarbeidede Vaaben, omgivet af skjønt formede Ornamenter. I Anledning af Goethes Monument i Frankfurt blev der fra Berlin fremsat er Spørgsmaal, om man vilde overgive det til Danskeren Thorvaldsen, for at han skulde udføre det? Tilhøre Aander som Thorvaldsen og Goethe ikke hele Verden? Ligger ikke deres største Roes netop deri, at de, hævende sig høit op over Nationernes og det flygtige Nærværendes Skranker, hen over dem række hinanden Haanden som to, i høiere end blot national Betydning, Beslægtede, endskjøndt Danskeren, Islænderen og Tydskeren aldrig skulde ansees som Fremmede for hverandre. Thorvaldsen selv er for beskeden til at gjøre nogetsomhelst Krav paa Tydsklands Taknemmelighed; men har han nogensinde spurgt en Kunstner, naar han sysselsatte ham eller meddeelte ham et forlangt Raad, om han var tydsk eller dansk? Eller har han nogensinde gjort Forskjel imellem Tydskere og Danskere, naar han hos dem bestille eller kjøbte Malerier til sit Galerie? Vi ville ikke tale om, hvad han saa ofte, uden Interesse, skabte for hele Tydskland.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 43.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 19.2.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 11.09.2017 Print