Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9526 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet
Bertel Thorvaldsen
[+]

Afsendersted

København

28.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

‒ Første Paragraph af Thorvaldsens under 5 Decbr. 1838 oprettede, og under 8de næstefter allernaadigst konfirmerede, Testament og Gavebrev, lyder saaledes:

„Til min Fødeby Kjøbenhavn skjænker jeg alle mig tilhørende Konstgjenstande, saavel de, der allerede ere her i Hovedstaten, som den langt større Deel deraf, der endnu er i Rom, tilligemed den Tilvært, de endvidere indtil min Død maatte erholde, det Hele bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og Gibs, antike Vaser, udskaarne Stene, Paster, Bronzer, Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, stukne Kobberplader, løse Kobbere og Lithographier, Haandtegninger, Bøger og hvilkesomhelst andre antike og moderne Gjenstande, der henhøre til Videnskaberne og de skjønne Konster.

Formeldte min urokkelige og uigenkaldelige Gave er underkastet følgende Betingelser:
a) at alle ovenfor anførte Gjenstande skulle udgjøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag;
b) at Staden Kjøbenhavn skal lade indrette et passende, særskilt og for Ildsvaade sikkert Locale for dette Museum.”

Ved den under 25 Januar 1843 oprettede, under 16 Februar s. A. allernaadigst confirmerede Codicil bestemte den Afdøde dernæst, „efterat det for hans Arbeider og de øvrige ham tilhørende Konstgjenstande bestemte Museum, ved de af den oprindelige Comitee for dets Oprettelse indsamlede Bidrag af over 60,000 Rbd., og ved hans kjære Fødestads betydelige Tilskud, var opført paa en til hans Ønsker svarende Maade”, at Alt hvad han ved sin Død maatte efterlade sig, uden derover at have fastsat nogen speciel Bedstemmelse, skulde tilfalde Museet, med hvis Indretning Codicillen derefter væsenlig beskæftiger sig. De herhenhørende Dele af Codicillen lyde saaledes:

„Alle Konstsagerne skulle optages i Museet, og Alt det Øvrige skal gjøres i Penge og henligges til Museets Fond, hvis Renter skulle anvendes til Bestillinger til Fordeel for danske Konstnere i det Øiemed, at befordre de skjønne Konster i Danmark og at berige mit Museum med de saaledes af dem udførte Arbeider, hvorhos jeg indskærper og udtrykkelig bestemmer, at Capitalerne stedse skulle være uafhændelige, og at de af ingensomhelst Aarsag eller under intet Paaskud skulle nogensinde kunne formindskes eller forbruges.

Begyndelsen til det i forrige § omtalte Fond er gjort med den Capital af omtrent 25,000 Rbd., som jeg allerede har skænket til Museet og afleveret til Testaments-Executorerne, og hvis Renter maae af disse anvendes til Anskaffelsen af hvad der hører til Konstsagernes hensigtsmæssige Opstilling, og til Museets indvendige Forskjønnelse. Som Følge af de i de 2de næstforegaaende §§ indeholdte Bestemmelser, vil den umiddelbare og udelukkende Bestyrelse af Museet tilkomme og paaligge merbemeldte Executorer, som jeg herved ydermere bemyndiger til at anvende de til deres Disposition satte Midler, for at vedligeholde og forøge Museets Konstsager og at forskjønne dets Indre, saa at det altid kan blive et hæderligt Monument for dansk Konst og danske Konstneres Præstationer.

Over alle til Museet hørende Konstsager, af hvad Navn nævnes kan, skal et nøiagtigt Katalog forfattes og ved Trykken bekjendtgjøres.

Ligesom Alt, hvad der hører til Vedligeholdelse og Forøgelse af Museet (ɔ: Konstværkerne) skal som meldt udføres ved de Pengemidler, som af mig dertil ere skænkede: saaledes haaber jeg, at Communalbestyrelsen, som saa velvilligen har sørget for, at den af Architekten Bindesbøll udkastede, smukke Plan er ved ham bleven heldigen udført, vil ogsaa for Fremtiden sørge for, at denne kostbare Bygning paa Communens Bekostning stedse forsvarligt vedligeholdes, og paalideligt Tilsyn dermed stedse føres, saa at den altid kan blive et sikkert og et anstændigt Opbevaringssted for de kostbare Konstsager, jeg har skænket Staden Kjøbenhavn.

Executores testamenti ere for nærværende Tid Dhrr. Conferensr. Collin, Justitsraad Thiele, Proff. Clausen, Schouw og Bissen, samt et Medlem af Kjøbenhavns Magistrat. De bemyndiges til at udnævne Eftermænd i de Fratrædendes Sted, hvilken Bemyndigelse skal tilkomme deres eventuelle Eftermand.

Ligesom de nuværende Executorer af Venskab for mig og af Kjærlighed til Konsten have paataget sig dette Arbejde uden noget Vederlag, saaledes antager jeg ogsaa, at deres Eftermænd ville gjøre det.

Naar Nogen af de Nuværende fratræder, indskrænkes deres Tal til fem; og skal det ved Afgang og ved ny Executors Udnævnelse være en Regel, at der imellem Executorerne altid er tvende Professorer af Academiet for de skjønne Konster, et Medlem af Kjøbenhavns Magistrat og i det mindste een Lovkyndig, som vælges enten mellem de Tilforordnede i Høiesteret eller i Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Forsædet imellem dem har bestandig den, som længst har været i denne Function; i Tilfælde af Meningsforskjellighed skeer Afgjørelsen ved de fleste Stemmer.”

Den Afdøde har derhos i Codicillen bestemt, at Fuldførelsen af hans ufuldendte Værker, mod Godtgjørelse af Museumsfonden, skal anbetroes Professor Bissen, til hvem det specielt konstneriske Tilsyn, med Museet i det Hele er overdraget.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 5teAarg. Nr. 1540.

Arkivplacering
M17,80 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Personer
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Jonas Collin · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 02.10.2017 Print