19.8.1820

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom via København og München

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Rom 19 Aug[u]st 1820

Gode Thorvaldsen!

Da Hr Hoyers venlige Skrivelse af 25 Juli d:a: har tilintegjort det sikkere Haab, at see Dem, om en Manedts Tid i Rom: saa vil jeg meddele dem følgende om Værkstædet og Deres øvrige Ting.
Babone har siden den 22 Martz arbeidet paa Gratzierne og er kommen med Punkterne ned til den lile Dreng fra alle Sider han har arbeidet med megen Sikkerhed og Forsigt saa han vist got skiller sig ved dedte vanskelige Gruppe; ogsaa har han i midlertid af den overflødige Marmor [som] blev savet af Gruppen endt et Stykke af Frisen Bu[c]efalos. Tenerani kunnde ikke bliv Akort enig med Babone hvad han skulde have. som Betaling for Gratzierne. han har derfor noget vist om Ugen til Deres Komme. Gaete skrev jeg Dem sist har for Tenerani end Venus, og derpaa end et af de runde Basorelief Minerva og Prometeus, som jo er anden gang for Beiern. Derefter har han for Tenerani endt en Psyke som er den 3d. replik. Efter at denne var endt, har han endt 2 Stykker af Frisen og nu arbeider han paa det 3d vor Løven og Tigeren er paa.
Erkulo har endet det Basorelief Christus og Apostlerne og derefter Natten og nu arbeider han paa Dagen. Denne Nat og Dag har Gaete forrige Sommer endt i Karara, tillig[e] enu en Dito Dito efter Modellerne, som De udførte kor[t] føren Deres Afreise. Erkulo har med overmaade megen stadighed dageligen arbeidet i Værkstædet og det han har endt er noget af det Beste; naar jeg untager Tenera[n]i. I sine Fritimer arbeider Erkulo paa Prinsen af Augustenborgs BysteI.
LiviII har dageligen arbeidet paa HebeIII og har snart endet den. Denne Figur har han med megen Lyst arbeidet paa og den er ogsaa Lykkets ham beder en den forrig jeg menner Haabet som De kiender] især drapeiriet. Han har atter i Denne Sommer haft 8 Dage Febere dog nu er han vel og fortsetter sit Arbeide.
Take efter at han meget got havde endt det Monument vorpaa der er den svævende Figur har han arbeidet paa den K[a]riatide, som Petterig har for arbeidet, den er ikke ganske end. Han arbeider nu paa Gannimed, som Kessels halv endt har forladt. Takke har modelleret en Figur til stud[ium] for sig selv han har derfor den siste Tid kun ku[n]det arbeide den halve Tid.
Kessels efter, at han havede endt sin S Sebastan for Premien arbeidede han paa Gannimed til han naaede Skamdellen saa da han erhold en paar Bestillinger tog han et Studium, for, at udføre disse. Paa en Amor begynte han i Læg[e]mstørrelse men er bleven kied af at ende Den nu skal han arbeide paa en Diskuskaster. Jeg har været ham til al muglig Tieneste naar han ønskede det. det gjør mig derfor meget und, at han saaledes [har] forladt sit halv endte Arbe[i]de. og Studium.
Petterrig arbeider paa et Stykke af Frisen, han har i den sener Tid udførrt et Christusbarn sovende paa Korset i Marmor til, et Gravmonument som hans Fader har i bestilling. Ligeledes har hans Fader forskaffet ham flere Figure, at udfør i Marmor til Monumenter, han har derfor taget sig et Værkstædet paa Montekapeles, for, at udføre disse arbeider. I Deres Værkstæed vil han vedbliv at arbeide 2d Dag om Ugen.
Steffan d:e: Ungern har forarbeidet et Stykke af Frisen derefter udført Siraterne paa det Stykke af Frisen Allexaander og Vounen nu arbeider han paa den lile Dreng, som spiller, som Gaete endt med Tandjern da De reiste.
Radje d.e. Professore han som arbeidede da De reiste paa Basorle. Priamus der beder Akilleus han har i en lang Tid været i Karara nu er han kommen tilbage og endt det Basreljev Briseidis.
Beneme [Tak] den ældre, har siden en Maanede arbeidet paa Merkuren, som den yngre Beneme har forarbeidet, føre den Tid, har den første arbeidet pa en Figur, som han Modellerer til Studium. Derefter har han været med den gl Mellin som for sin Sundhedts skyld reist til Neapel ophold sig der en Manedts Tid. og nu arbeider han som sagt paa Merkuren han vil nok snar have end den og ret got han giver sig megen Flid med denne Figur.
Molje har saagot, som slet intet arbeidet i Værkstædet han er siden et helt Aar ikke fri for Feber og nu arbeider han lit nar Febern tillader ham det paa Teneranis Psyke.
Beneme den junger har forarbeidet først Merkuren og nu arbeider han paa et Stykke af Frisen.
Tenerani den junger arbeider i Værkstædet paa sin Broders Venus. Tenerani den Ælder har siden jeg skrev sist ikke arbeidet i Værkstædet har har udfør en Christus paa Kors i Lægemsstørelse i Ler den bliver formet i disse Dage denne Figur skal støbes i Sølv og som han siger er den bestemt i en Kirke i Pisa. Tenerani har inrettet sig et lille Værkstede paa Plasberbarine ved siden af Lonenze vor han har Modelleret denne Christus.
Omenskiønt Tenerani ikke just personligen har arbeidet i de siste Maaneder i Deres Værkstede har han dog haft den fulde Tilsynen med Arbeide og Arbeiderne og ikke minder nu en i den Første Tid efter Deres Afreise tagen sig af Deres Værkstæde og Arbeide. nu vil han begynde at fulende Nogen af Deres Arbeider igen.
AntonioIV har Formet Gratzierne og tagen 3 Afstøbninger en til AkademietV og 2d til Dem, siden har han Formet Ganimed der giver Ørnen at drikkeVI, saa og Grupen Amor og PsykeVII.
Af Schulteus har jeg modtagen paa Beviset som De gav mit 2000 scudi af Brønsted 1300 da disse Penge er udgivn til Værkstedet og Brønsted ikke nu er tilstæde var jeg har en liden Rest tilgode af Deres Penge saa har jeg hævet for 8 Dage = 300 scudi til at bestride de kommende udgifter i Deres Værkstæde, omenskjøn jeg ingen Bevis til at hæve flere Penge hos Schulteus har saa har han været saa god, at udbetale mig disse 300 scudi, som han siger efter Deres Order. Naar jeg ingen Pe[n]ge havde flere. Naar nu disse 300 scudi er udgiven og denne Rest, jeg kræver nar Brønstæd kommer saa er jeg atter nødsagt til at henvæ[n]de mig til Deres Bankjre Schulteus og jeg formoder at han ikke lader mig gaa med tomme Hænder dog skulde det være at befrygte, at han ingen størrer Sum vilde betro mig. beder jeg Dem bønligst gode Thorvaldsen at underret Sckulteus om det førnødende.
Bronsted har skriven mig sist fra Pallermo den 20 Juli som han da havde isinne, at forlade for, at gaa til Neapel han har været Øyenvidnes til rædsels Senerne imellem de kgl Neapolske Soldader og Folket i Pallermo og han mener at de Optrin han har seet der nok ikke staa tilbage for de der er forrefalden i Paris u[n]der Revultene der. Han vænter at vær i Rom i slutningen af August d:a: siden Januari har han været borte.
Eloise er vel saa og hendes Moder de hilser venligst saa og Butis Familige Moder og den Ælste Datter er i denne Tid paa Landet vi har en fyrgterlig hed Sommer dog er den ikke saa slem som den er hed i Florenz skal det ikke være til at holde Da flere Kunst[ner]e er derfor gat derf[r]a til Perugia Tenerani hilser venligst saa og fra Værkstæde har jeg mang Hilsen at sende dem. De taller ret med Glæde om den Dag De vil komme til Rom igen og til Værkstædet. De maa derfor heller ikk[e] opsætte Deres Reise alt forlæ[n]ge. Jeg har rigtigen alt siden forrige Vinter søgt at være dem tro i Værkstædet at de alt da vilde komme tilbage. Velvilligst

H. Freund

Oversættelse af dokument

Rome, August 19th 1820

Kind Thorvaldsen!

As Mr Hoyer’s kind letter of July 25th this year has shattered the certain hope of seeing you in a month’s time in Rome: I will give you the following information about the workshop and your other things.
Babone has worked at the Graces since March 22nd and has with the points got to the little boy from all sides, he has worked with great skill and care so he acquits himself well in this difficult group; from the unnecessary marble, which was sawed from the group he has also finished a piece of the Bu[c]efalos frieze. Tenerani could not agree about a contract with Babone what he was to be paid for the Graces, so he has known[?] something about the week for your arrival. I wrote to you last time that Gaete has finished Venus for Tenerani and after that finished one of the round bas-reliefs Minerva and Prometheus, which is the second time for Beiern. Then he has for Tenerani finished a Psyche, which is the third replica. After this had been finished he has finished 2 pieces of the frieze and now he is working at the third, on which are the lion and the tiger.
Erkulo has finished the bas-relief Christ and the Apostles and then the Night and now he is working at the Day. This Night and Day Gaete has last summer finished in Carrara as well as another Dito Dito after the models, which you executed shortly before your departure. Erkulo has very constantly worked daily in the workshop and what he has finished is of the best; when I except Tenera[n]i. In his spare time Erkulo works at the bust of the Prince of Augustenborg.
Livi has worked at Hebe daily and has soon finished it. He has been very keen on working with this figure and he has succeeded in it better than in the last one I mean the Hope which you know, especially the draping. This summer he has again had 8 days of fever, but now he is well and continues his work. After he had finished the monument very well on which there is a hovering figure Take has been working at the Caryatid for which Petterig has made the preparatory work, it is not quite finished. He is now working at Ganymede, which Kessels has left half finished. Takke has modelled a figure for study for himself so lately he has only worked half the time.
After he had finished his S Sebastan for Premien Kessels worked at Ganymede until he got to the genitals, so when he received some commissions he took a study to execute these. He began a Cupid life size, but does not want to finish it, now he is going to work at a discus-thrower. I have obliged him in every possible way when he so wished, therefore I am very sorry that he has left his half- finished work. And study.
Petterrig is working at a part of the frieze, lately he has executed a Christ child sleeping on the cross in marble for a sepulchral monument which his father has commissioned. His father has likewise procured for him several figures to be executed in marble for monuments, so he has organized a workshop in Montekapeles to execute these works. In your workshop he will continue to work 2 days a week.
Steffan the elder Ungern has worked at a part of the frieze, then executed the ornaments on the part of the frieze Alexander and the Carriage, now he is working at the small boy playing, which Gaete finished with toothed iron when you left.
Radje the elder, professor he who when you left was working at Basorle. Priamus who is asking Achilles, he has for so long time been in Carrara, now he has returned and has finished bas-relief Briseidis.
Beneme [Tak] the elder has the last month worked at Mercury, which the younger Beneme has done the preparatory work for, before that time the former has been working on a figure which he is modelling for his study. Then he has been with the old Mellin who because of his health went to Naples, stayed there for about a month and now, as said, he is working at the Mercury, he will soon have finished it and very well, he works very keenly at this figure.
Molje has hardly worked in the workshop For a whole year he has not been without fever and now he works a little on Tenerani’s Psyche when the fever permits it.
Beneme the younger has worked first at the Mercury and now he is working at a part of the frieze.
Tenerani the younger is working in the workshop at his brother’s Venus. Tenerani the elder has not worked in the workshop since I last wrote, he has made a Christ on the Cross, life size in clay, it is being formed these days, this figure is to be cast in silver and as he says it is meant for a church in Pisa. Tenerani has established a small workshop at Plasberbarine beside Lonenze where he has modelled his Christ.
Although Tenerani has not worked personally the last months in your workshop he has watched the work and the workers closely and has no less now than the first time after your departure minded your workshop and work. Now he again wants to begin finishing some of your works.
Antonio has formed the Graces and taken 3 casts one for the Academy and 2 for you, since then he has formed Ganymede, who gives the eagle something to drink, and then the group Cupid and Psyche.
From Schulteus I have received 2000 scudi on the certificate you gave me, 1300 from Brøndsted, as this money has been paid out to the workshop and Brøndsted is now absent, when a little is owed to me of your money I have drawn for 8 days = 300 scudi to pay the future expenses in your workshop, although I have no certificate to draw more money at Schulteus he has been so kind as to pay me these 300 scudi, as he says according to your orders. When I had no more money. When these 300 scudi have been spent and the balance I shall demand when Brøndsted appears, I shall again find it necessary to apply to Schulteus, your banker, and I suppose that he will not let me leave with empty hands, could it, however, be feared that he will not entrust me with a great sum, I sincerely beg you , kind Thorvaldsen, to inform Schulteus and make the necessary arrangements.
Brondsted has last written to me from Palermo July 20th which he then intended to leave to go to Naples, he has been an eyewitness of the horror scenes between the Royal Neapolitan Soldiers and the people in Palermo and in his opinion the episodes he has witnessed here do not fall short of what happened in Paris during the revolts there. He expects to be in Rome at the end of August this year: he has been away since January.
Eloise is well and so is her mother they send their kind regards and so do Buti’s family, Mother and the eldest daughter are in the country these days, we have a terribly hot summer, but it is not so bad as it is hot, in Florence they say it is unbearable as several artists there have left for Perugia. Tenerani sends kind regards and so do many in the workshop. They speak with pleasure of the day you will come to Rome again and to the workshop. So you must not postpone your journey for too long. I have since last winter striven to be faithful to you in the workshop that you would then return. Obligingly,

H. Freund.

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Denne rapport fra Thorvaldsens værksteder i Rom blev i første omgang sendt til København, men nåede af gode grunde ikke frem før Thorvaldsens afrejse derfra 11.8.1820. Brevet blev da af C.F. Høyer videresendt til München, som det fremgår af Høyers brev af 19.9.1820.
Det var planlagt, at Thorvaldsen skulle passere München på sin rejse til Rom, august-december 1820, men han ændrede planer undervejs, og brevet må da være blevet videresendt til Rom og være kommet Thorvaldsen i hænde, eftersom det i dag er bevaret blandt hans efterladte papirer.

Archival Reference

m6 1820, nr. 33

Subjects

Persons

Works

A205 Friedrich August Emil, Tidligst april 1819 - Senest 13.2.1822, inv.nr. A205
A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, januar 1817 - juni 1817, inv.nr. A45
A28 Amor og Psyche, Senest juli 1807, inv.nr. A28

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens marmorbuste Friedrich August Emil, A205.

  2. Thorvaldsens værkstedsassistent Livi, som vi kun har sparsomme oplysninger om, jf. artiklen Thorvaldsens assistenter.

  3. Af værkstedsregnskabet fremgår det, at Livi i hele 1820 arbejdede intensivt på en marmorhugning af Hebe, jf. A37.

  4. Sandsynligvis den italienske gipser Antonio Ceci.

  5. Dvs. Gratierne og Amor, gipsafstøbning, jf. A29, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
    Gruppen blev forsøgt hjemsendt i 1825, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825, men på grund af pladsproblemer i skibets lastrum måtte skulpturen vente i et pakhus i Livorno frem til 1828, hvor et større skib tog den med til København.

  6. Dvs. Ganymedes med Jupiters ørn, gipsafstøbning, jf. A45, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

  7. Dvs. Amor og Psyche, gipsafstøbning, jf. A28, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

Last updated 18.05.2018