1.4.1818

Sender

C.W. Eckersberg

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Herr Prof: og Ridder Thorwaldsen / i / Rom

Dating based on

Kun måned og år fremgår af brevet, men da brevet var med fregatten Nymphen, der sejlede fra København 1.4.1818, må det dateres derefter.

Abstract

Eckersberg takes advantage of the departure of the Nymph from Copenhagen to send greetings to Thorvaldsen. He hopes that the frigate will return with Thorvaldsen’s four reliefs for Christiansborg Palace, cf. A317-A320, the plaster casts for the Academy of Fine Arts, and his own bust, cf. A788.

Document

Høystærede Herr Thorwaldsen

Jeg benytter her en Leilighed til at hilse Dem ved en god Ven Herr Capitain KlaumannI i SøetatenII som med vor Fregat NymphenIII er gaaet til Middelhavet og til Deres skjøne Egen for at see Konstens og Naturens Mesterstykker. Da jeg veed hvormeget det fryder Dem, at see Landsmænd, og hvor gjerne De gaar dem tilhænde, med at see alt det skjøne som findes i Deres sjældne Stad, anbefaler jeg Dem Herr Capt: Klaumann som en Konstelsker, og som selv ey ukyndig i Tegnekonsten, og Malerie. Jeg kunde selv have Lyst at giøre denne interessante Reise med ham, for blot paa kort at igjenseeIV Dem min Høytagtede Ven, og Deres herlige Konstfrembringelser, tillige med alt det skjøne jeg forlod i Rom. og siden vende tilbage igjen, men som nu for mig ey lader sig gjøre, da jeg ene maae trøste mig ved Erindringen. Jeg har Tid efter anden den Glæde at høre om Deres Velbefindende og veed at mange herlige Mesterstykker, have faaet Tilværelse under Deres Haand siden jeg forlod Dem. Nu glæder jeg mig til med mange andre, at see de fiire skjøne Basreliefer til SlottetV, og maaske endeel AfstøbningerVI af Deres Arbeider, naar Fregatten til Efteraaret vender tilbageVII, ved samme gode Leilighed beeder jeg Dem indstændigst, De vilde have den Godhed, ogsaa at sende mig min Buste som den er i GipsVIII, og om mueligt et lidet Basrelief eller toIX, hvormed De vilde gjøre mig og min KoneX usigelig Lykkelige. Til Gjengjæld, saa godt jeg formaaer det, skal jeg søge efter nogentid, at sende Dem noget af mit Arbeide igien.
Gid vi dog engang maatte blive saa lykkelige at see Dem her i KjøbenhavnXI, var det end aldrig paa saa kort en Tid, men Deres mange, og store Forretninger, give os kun et svagt Haab derom.
Jeg beeder Dem at hilse Hr: LundXII paa det forbindtligste fra mig, illigemaade Baron BrownXIII. Madam Butti og heele FamillieXIV, og alle dem som maatte kjende mig.
Og Dem min uforglemmelige Ven ønsker jeg himlens bedste Hæld og Velsignelse, og beeder Dem stedse at beholde mig i Venskabelig Erindring

C.W. Eckersberg.

Aprill 1818

Oversættelse af dokument

Dear Mr Thorvaldsen,

I here take the opportunity to give my regards by a good friend captain Klaumann in the Navy who has gone to the Mediterranean and to your beautiful area by our frigate The Nymph to see the masterpieces of art and nature. As I know how much it pleases you to see countrymen and how readily you lend them a hand so they can see all the beautiful to be found in your outstanding city I commend to you captain Klaumann who is an art-lover and who himself is not unskilled in draughtmanship and painting. I should like to make this interesting journey with him myself, merely to see you briefly again, my dear friend, and your excellent works of art as well as all the beautiful I left in Rome. And later return back home, but this is not possible for me to do now when I must only take comfort in remembering it. Now and again I have had the pleasure to hear about your well-being and I know that many excellent masterpieces have come into existence from your hand since I left you. Together with many others I am now looking forward to seeing the four beautiful bas-reliefs for the Palace, and perhaps some casts of your works, when the frigate will return in the autumn, on the same occasion I beg you sincerely to be so kind as also to send me my bust as it is in plaster and if possible a small bas-relief or two, by which you would make me and my wife inexpressively happy. In return as well as I am able to I shall after some time send you some of my work.
If only we could once be so fortunate to see you here in Copenhagen even for a short time, but your many and important commissions only leave us a faint hope that this will happen.
I beg you to give my sincere regards to Mr Lund, as well as to Baron Brown. Madam Buti and all her family, and all who might know me.
And you, my unforgettable friend, I wish you all Heaven’s mercy and beg you ever to remember me

C.W. Eckersberg.

April 1818


[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

m5 1818, nr. 34

Subjects

Persons

Works

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A788 C.W. Eckersberg, Tidligst 24.12.1824 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A788

Commentaries

 1. Den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman.

 2. Det danske søværn Søetaten.

 3. Dvs. den kongelige fregat Nymphen, der var på togt til Middelhavet 1.4.-4.11.1818 under ledelse af kaptajn J.C. Hoppe.

 4. C.W. Eckersberg havde boet i Rom som Thorvaldsens bofælle i Casa Buti i perioden 1813-1816.

 5. Dvs.:

 6. Dvs. gipsafstøbninger efter antikkens eller måske – selvom bestillingen derpå først blev afgives 4.4.1818 og 7.4.1818 – Thorvaldsens kunst, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. Fragtmuligheden blev ikke anvendt; først i 1825 blev de fire relieffer og en del gipsafstøbninger med videre skibet til Danmark, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 8. I 1825 blev marmorversionen A788 af Thorvaldsens buste af C.W. Eckersberg sendt til Danmark.

 9. C.W. Eckersberg fik, så vidt vides, ikke relieffer af Thorvaldsen.

 10. Den danske kvinde Elisabeth Cathrine Julie Juel (1791-1827).

 11. Thorvaldsen besøgte København i 1819-1820.

 12. Den danske maler J.L. Lund.

 13. Den norske rigmand og kunstnerven John Brown.

 14. Den italienske pensionatværtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti og hendes fire børn, Elena, Vittoria, Olympia og Cesare Buti.

Last updated 04.09.2019