8.8.1842

Sender

Christine Stampe

Sender’s Location

København

Recipient

C.C. Zahrtmann

Recipient’s Location

Livorno

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Abstract

Stampe puts pressure on Zahrtmann in order to make sure that Thorvaldsen will return to Denmark with him.

Document

Kiøbenhavn d 8de Aug
1842

Hr: Capitain de Zarthman

Da jeg for 6 Uger sidenI forlod Rom, var det fordie jeg stolede paa Dem, at De ville let overtale Thorvaldsen til at følge med Dem til DanmarkII, jeg veed bestemt at det var Thorvaldsens Hensigt, dog jeg kiender ogsaa Manden og veed at han vil overtales lidtIII; og tænk Dem nu Min Forskrækkelse da jeg her hørerIV Capitain Zartman skulle have erklæret: at han ikke vilde giøre det mindste Skridt for at faa Thorvaldsen med; først beroeligede jeg mig med at det væl var snak, og Capitainen vil da sagtens indsee hvor vigtig det er for Landet at faae Ths. hiemV samt hvilket Ansvar De paatog Dem osv naar De ikke giorde Deres bedste; dog da Anskuelserne ere saa forskiellige, kunne De jo maaskee ikke være af min Mening, og jeg vil da blodt sige Dem, at jeg er overbevist om at det ligger i Deres Magt at faae Thorvaldsen hiem med Dem, men jeg er ogsaa overbevist om at viser De ham Ligegyldighed, eller i mindste maade Kulde, saa følger han paa ingen maade med; og jeg maae da, dobbelt beklag[e], at have forladt Rom, i den faste Formodning at De let vilde bringe ham med; – Jeg og Tusinde her i Landet stoele nu paa Dem, og da jeg kiender Thorvaldsen saa godt, haaber jeg De vil undskylde det [papiret revet af] jeg giver Dem [papiret revet af] .idt

[senere tilføjelse med en anden pen:]
Medens alle Thors: Venner haabede paa at han med FregattenVI vilde komme, blev det mig sagt, af en Sandrue Mand, at Kpt. Zar: havde erklæret for ham selv at han naturligvis vilde tilbyde Thor: at komme med han, men for[r]esten ikke giøre et Skridt derfor, dette fik vi desvæ[r]re for sildig at vide, ellers havde vi skrevet til Hans MajestetVII og bedet ham give Cpt. Ordre i det min[d]ste at tage selv til Rom for at in[d]byde Manden, som Dallerup giordeVIII, dog nu var Kongen i Holsteen, og Tiden [papiret revet af] saa bleve man enig om at det […] [papiret revet af]

[på den anden led i venstre margen, skrevet oven i den første tekstIX:]
[xxxxxxxxxx] kom ned til Rom, og g[xxxxx] ord, [xx xxxxx] ikke [xx xxxx] for det, og hvad ham selv angik kunne det jo være lige gyldig hvad Sindelag han her lagde for Dagen, men da han var ham saa vigtig en [xxst] saa kunne man jo let tænke sig at det gav [xx]ieres Mening tilkiende, og det gik ikke Thorvaldsens iagtagelse forbie. Jeg gav ham i det mindste for en Natt at tænke hvad der kunde stikke under

General Comment

Dette er et brevudkast til et brev, der blev sendt til kaptajn Zahrtmann, og som han modtog, mens han og fregatten Thetis lå i Napolis havn, se Zahrtmann, op. cit. Zahrtmann skrev til sin kone:

“Til Gaarsdagens Mærkeligheder hører et Brev fra Frue Stampe, der synes det er min Skyld, naar jeg ikke bringer Thorvaldsen hjem, truer mig med Baal og Brand, taler om det Ansvar jeg har for hele Verden etc… Papa Thorvaldsen vil imidlertid besøge mig i Livorno, og Bravo skriver, at det dog er muligt, at han gaaer med mig. Her er jeg da atter i et comiskt Forhold, og man gjør Alt, uden Ordre, paa eget Ansvar, men jeg kommer vel ud deraf, og jeg har Kammer færdigt til den gamle Phidias”.


Som det fremgår, skulle fregatten sejle videre fra Napoli til Livorno for dér at afhente Thorvaldsen og kasserne med billedhuggerens skulpturer m.m. fra Rom. Planen var, at både billedhugger og hans gods skulle transporteres til Danmark, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.
Thetis afsejlede fra Livorno 2.10.1842, uden at Thorvaldsen var ombord. Han ankom til Livorno dagen efter og fortsatte derefter sin rejse til Danmark på egen hånd, se mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

Brevudkastet blev foræret til Thorvaldsens Museum sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe. Der refereres ikke til brevet i Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Familien Stampe forlod Rom 6.6.1842, altså næsten ni uger før brevskrivningstidspunktet.

 2. Kaptajn Zahrtmann var chef for fregatten Thetis, der skulle sejle til Livorno. Planen var, at Thorvaldsen skulle rejse dertil for at sejle med fregatten sammen med sine kunstværker og andet gods, som blev transporteret til Danmark. Se evt. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842

 3. Dvs. overtales let. Thorvaldsen var op til sidste øjeblik stærkt i tvivl, om han skulle rejse fra Rom eller ej.

 4. Zahrtmann må have skrevet til nogen i København og meddelt det, Stampe her holder imod ham.

 5. Selvom man ikke kan undgå at bemærke Stampes svagt hysteriske tone, blev Thorvaldsens tilstedeværelse i Danmark faktisk anset for en væsentlig national- og kulturpolitisk sag – ikke mindst fordi Thorvaldsens Museum i disse år var under opførelse.
  Stampe gentager argumentet nedenfor i endnu stærkere form: “Jeg og Tusinde her i Landet stoele nu paa Dem”.

 6. Dvs. fregatten Thetis.

 7. Dvs. Christian 8., som var stærkt optaget af Thorvaldsens ve og vel.

 8. Dvs. den danske søofficer Hans Birch Dahlerup, der i 1838 lå med fregatten Rota i Livornos havn i en tilsvarende situation. Dahlerup tog da til Rom for at overtale Thorvaldsen personligt til at følge med fregatten til Danmark, hvilket da også lykkedes, jf. Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.
  Se Hans Birch Dahlerup: Mit Livs Begivenheder, 1815-1848, København 1909, p. 184-185.

 9. Teksten er ganske vanskelig at tyde, fordi den er skrevet oven i den første tekst.

Last updated 19.11.2020