1.10.1840

Sender

Heinrich Steffens

Sender’s Location

Berlin

Recipient

Christine Stampe

Recipient’s Location

Nysø

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Steffens takker Christine Stampe for hendes venlighed og mindes med glæde sit ophold på Nysø. Han lovpriser Thorvaldsen og hans værker som guddommelige og håber snart at se Thorvaldsen i Berlin.

Document

Berlin, d. 1. Oktbr. 1840.

Kiæreste Veninde!

Hvorledes skal jeg værdig i mit Navn, i min Kones og min DattersI, kunde takke Dem for alt det Gode, De har vist os? De har med uimodstaaelig Magt traktII os til Dem. Det er, som om vi havde kiendt, havde elsket og fattet den største Tillid til Dem, allerede for mange, mange Aar siden. Jeg kan i Sandhed ikke tænke mig den Tid, da jeg ikke kiendte, ikke agtede og elskede Dem. Endnu i dette Øjeblik forekommer det mig, som om jeg maatte anbetroe Dem, alt hvad der møder mig. – Vi tilbragte kun tre, alt for korte DageIII i det for bestandig uforglemmelige NysøeIV, men det er i denne korte Tid blevet os, som et Hiem, og vi har ofte nok reist derhen, i Drømme seer, meget ofte de skiønne Rum, som Thorwaldsens Aand have hævet over alle Privatboeliger i Norden. –
Ja, dyrebare Veninde, De bliver os ikke meere løs, saalænge vi leve; men bliver det Dem til Besvær, da er det Deres egen Skyld. – Deres gode, hiertelige Mands inderlige uophørlige Venlighed, Selskabets aandige Betydning ledsager mine vaagne Timer og mine Drømme. –
Men alt træder tilbage, naar vi tænker paa Ham. Vi maa dog tilstaae det, at Thorvaldsen saa gandske skiænkede os sin kostbare Tid, har jeg maaskee nogenlunde det gamle Venskab, men dog fornemmelig Dem at takke for. Hvilken Mand! Vi talede, GrundtvigV og jeg disputerede. – Ja, når jeg overskuer alle de mangfoldige usædvanlige Scener, som traadte frem, viiste sig for os og forsvandt, KroningenVI selv, med al dens Pragt – hvad ere de sammenlignede med den evige Gestalternes gudommelige Verden, som Kiøbenhavn besidder, fordi det besidder ham. – Ørene lukkes og vi erfarer nu først, at Øiet, Synet er den høyeste Sands. Man begriber ikke, hvorledes en Tid som vores tør være Vidne til en Kunst, som staar høyere end den, med al sin indbildte Viisdom. Og han selv – er han ikke sin skiønne Statue?
Jeg glemmer ham ikke, min Kone sætter ham over alle Mænd, hun lærte at kiende – jeg veed det og tør ikke være jaloux –, min DatterVII maae takke Gud, at han er en Olding.
Kommer han til BerlinVIII? Jeg befrygter, at vi ikke tør vente ham her. Jeg har tilskrevet hamIX for at erfare Det. – Men jeg befrygter, at jeg intet Svar faaer. – bliver han Vinteren overX i Kiøbenhavn? Jeg veed Intet. – Tør jeg vente nogle Linier fra Dem, Kiæreste Veninde! – Hvad der bestyrker min Formodning om, at han destoværre ikke kommer, er at MatthæiXI, Billedhuggeren, er eller har været her.

[...]

Deres

troefaste og taknemlige Ven
Steffens

General Comment

Dette brev fra Heinrich Steffens til Christine Stampe bevidner den stærke idoldyrkelse af Thorvaldsen, og giver samtidig et indblik i argumenterne herfor.
Af brevet gengives kun de væsentligste passager omhandlende Thorvaldsen. Brevet er citeret efter L. Schrøder: ‘Breve fra H. Steffens til Baronesse Stampe. Med en Indledning om Thorvaldsens Forhold til Familien paa Nysø’, in: Danskeren, nr. 10, april 1893, p. 1-36.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732, 2°

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Steffens hustru Hanna Reichardt (1784-1855), med hvem han giftede sig i 1803 og deres datter Clara (18??-1865).

 2. Datidig perfektum participium-form af ‘trække’, dvs. ‘trukket’.

 3. Steffens opholdt sig i 1840 i Danmark i anledning af kong Christian 8.s kroningsfest 28.6.1840 og var sammen med bl.a. Thorvaldsen, Grundtvig og OehlenschlägerNysø i juli 1840.

 4. Familien Stampes herregård Nysø.

 5. Den danske digter og forfatter N.F.S. Grundtvig.

 6. Kong Christian 8.s kroningsfest.

 7. Datteren Clara, der her antydes at kunne have været i fare for at kaste sin kærlighed på Thorvaldsen, havde han blot været yngre, forblev ugift livet igennem.

 8. Thorvaldsen kom faktisk til Berlin (29.5.1841-3.6.1841) på rejsen til Italien sammen med familien Stampe.

 9. Se Steffens’ brev til Thorvaldsen dateret 18.9.1840.

 10. Thorvaldsen blev vinteren over i København og rejste først i foråret 1841 ned gennem Europa til til Rom.

 11. Den tyske billedhugger Ernst Gottlob Matthäi. Det var oprindelig planen, at han og Thorvaldsen skulle følges til Berlin. Imidlertid valgte Thorvaldsen at rejse til Italien i selskab med familien Stampe og kom på denne rejse faktisk til Berlin (29.5.1841-3.6.1841), jf. Thiele IV, p. 159 og Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 74.

Last updated 11.03.2011