19.3.1799

Sender

Kunstakademiet, København

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af udkastet.

Abstract

Draft letter from the Royal Danish Academy of Fine Arts informing Thorvaldsen of a one-year prolongation of his travelling grant.
Added to this is an unofficial friendly note explaining that Thorvaldsen did not receive the usual three-year prolongation because none of his works sent to the Academy had reached their destination yet.

Document

Academiet har Overdraget mig at at meddele
Til Svaer paa Deres Skrivelse af 3’ JanvI d A, har Academiet overdraget mig at tilmelde Dem at De for det første endnu er forundt det hidtil havte Stipendium paa eet Aar
Khn. den 19II Martz 1799


[tilføjelse med samme hånd:]
De skal ikke bekymre Dem om at De kun har faaet eet Aars ProlongationIII. Aarsagen hvorfor der ikke blev bevilget mere for det første, troer jeg var denne at der endnu intet af Deres Arbejde er ankommenIV. Naar de faaer at vide at disse Sager kan være her, saa skriv igjenV og bed om de øvrige 2 Aar og og udbed Dem ligeledes Ordre om De længere skal blive i Rom Jeg tvivler da ikke om at De jo faaer dem. FriisVI PropshaynVII og flere gode Venner lade hilse. Lev vel og lad os vide hvorledes det gaaer Dem

General Comment

Dette brevudkast findes i Rigsarkivet blandt udkast til udgående skrivelser fra Kunstakademiet. Udkastet er for første dels vedkommende stort set enslydende med den ordlyd, der blev indført i Kunstakademiets kopibog, se transskription af kopibogens indførsel her.
Tilføjelsen i nærværende version af Kunstakademiets meddelelse optræder ikke i kopibogen, men kun i dette mere uofficielle brevudkast.
Udkastet er skrevet af Kunstakademiets sekretær Cornelius Høyer, håndskriften er en anelse mindre pertentlig, men har ellers stærke ligheder med Høyers pen i det brev, som han på Akademiets vegne skrev til Thorvaldsen 3.12.1799.
Det må antages, at Høyer har kendt Thorvaldsen så godt, at han af egen drift og venskabelige grunde har føjet den beroligende meddelelse til det officielle brev.

Archival Reference

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Koncepter til udgående skrivelser, 1791-1805, 1.3-2.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsens brev af 3.1.1799, hvor han ansøgte om forlængelse af sit rejsestipendium.

  2. Rettet fra 18.

  3. Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter rejste i alt i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.

  4. Thorvaldsen sendte i sommeren 1798 en kasse til Danmark bl.a. med Bacchus og Ariadne, A1, og portrætbusten af Tyge Rothe, A225.
    Kassen ankom til København i slutningen af 1798, men stod på brevskrivningstidspunktet uåbnet på Københavns Toldbod. Akademiet fik først nys om kassen 30.9.1799. Se referenceartikel om Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798.

  5. Thorvaldsen skrev sit næste brev til Kunstakademiet 12.10.1799 og bad heri om en yderligere forlængelse af sit stipendium.

  6. Den danske arkitekt Peder Friis.

  7. Den danske maler Carl Probsthayn.

Last updated 13.10.2014