5.2.1834

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Frederik 6.

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Conf. CollinsI allerund. Indberetning, 1834. d. 5 Febr

Under 18. Nov. f. A. afgav jeg, ifølge D.M. allern. Befaling af 2d. f. M., Beretning ang. det Overdrag, jeg havde faaet fra Cf. Thorvaldsen i Rom om at udsætte en Capital af 40,000 r.S. for hans Datter Oberstinde Paulsen; jeg meldte tillige, hvilke Oplysninger der savnedes ved Sagen, og som jeg nødvendigvis maatte have fra ham for at kunne udføre hans Commission, og at jeg derom foreløbig ville tilskrive ham. Dette skeete under 23 f. M. Til Datum har jeg intet Svar erholdet.
Derimod her jeg i forrige Maaned erholdt BrevII fra en sig i Rom i mange Aar opholdende DanskIII, som i Sept f.a.IV meddelte mig adskillige Betænkeligheder ang. Thorv.s Testament, hvilket jeg strax mundtlig berettede D.M. og i hvilken Anledning jeg, efter Overlæg med Confer. Ørsted, lod ved bemeldte Landsmand Thorvaldsen give adskillige Vink. Af dette Brev saa jeg, at Thorvalds. vil benytte de ham meddeelte Bemærkninger, og at han vil give den af ham forfattede testamentariske Disposition nogen Udvidelse. Hans Bestemmelse skal nemlig være, at Renterne af den rede Capital, han engang efterlader sig, skulle anvendes til, hos danske Kunstnere at kiøbe Kunstværker til en bestandig Forøgelse af det af ham oprettede Museum. Dette Museum, hans Testaments egentlige Hovedpunkt, ligger ham meest paa Hierte og han ængster sig ved Tanken om, at det uagtet hans bestemt udtrykte Villie, engang i Tiden kan blive adsplittet, og at man efter hans Død vil oversee den af ham gjorte Betingelse: at anvise det et særskilt og passende Locale. Han vil derfor i den nye testamentariske Disposition, udtrykkelig nævne dette som en conditio sine qua non. Min Correspondent tilføier “at nogle beroligende Ord, givne Thorvaldsen i denne Henseende, vilde være af stor Vigtighed, og kunde have til Følge, at han afsendte alle sine Kunstskatte til Hiemmet, og var først dette Skridt giort, da forloed han neppe Danmark meere.”
I Betragtning af, hvor vigtigt det er, at Fædrelandet jo för jo hellere kan komme i Besiddelse af disse Kunstværker, har jeg holdt mig forpligtet til allerund. at melde D.M. Forestaaende.
Saavidt jeg, efter fleeres paalidelige Yttringer, kiender til Thorv. vil han, især saalænge han opholder sig i Italien, i denne Sag neppe ganske beroliges, uden at være i Besiddelse af en allernaadigst Forsikring om, at de Kunstværker, som han vil skiænke sit Fædreland, skulde blive betragtet som en uafhændelig og udelelig Eiendom, der vil vorde indrømmet et, Gienstanden værdigt Opbevarelsessted.

––––––––––

General Comment

Dette er Thieles afskrift af Jonas Collin indberetning til Frederik 6. Afskriften er foretaget efter 1846, hvor Thiele fik dokumentet tilsendt som bilag til brev af 19.12.1846 fra Collin som et led i udarbejdelsen af Thieles fire-binds biografi om Thorvaldsen.

Archival Reference

Thieles Excerpter, 1834, nr. 1 (originalbrevets placering kendes ikke).

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 518-519.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dette er Just Mathias Thieles overskrift til brevet, som han har skrevet af efter originalen.

  2. Dvs. brev af 6.12.1833 fra Ludvig Bødtcher.

  3. Dvs. den danske forfatter Ludvig Bødtcher.

  4. Dvs. i brev af 14.9.1833.

Last updated 01.04.2016