Senest 22.7.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevudkast til brev af 22.7.1809.

Abstract

Thorvaldsen apologizes for his long silence, blaming his poor ability to write letters. He has so much to tell that he does not know where to begin.
 Below the draft are numerous writing exercises consisting of words and names.

Document

Jeg blues ved at tage Pænen og sette den paa Papiret for at bryde min lange tavshed, Deres Eccellenzes Edle Hjerte og Godhed for mig meer en jeg fortiener vil vist undskylde min uhelbedlige svahed i at Skrive, jeg er som en arm Synder der har saa meget at sige sin Skrifte Fade[r] at han ikke ved hvormed han skal begynde
forrestaar
som ikke ved at vedblive at Skrive til Det Kongel. Academie for Kunsten særdeles af den aarsag som De formodenlig ved af adresaviserneI

[Skriftprøver:]
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Bartolino
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Anna Maria
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Thorvaldsen

Thorvaldsen Hr Kammerherre
Derfor
at jeg ikke
Hr Skomer
Skomer
Thorvaldsen ½ ¼ 1/8

[I brevets margin og drejet 90 grader mod venstre:]
Romolo
Roma Det som Komme til blive
Treof Roma T
Roma
Bartolino

[Desuden skrevet mens brevet har været drejet 180 grader:]
Camici
Calzetti
Faz[z]olette
Pezzi
[S]Carpetto
Mutande
sa[l]viette
tovallle
tovaglie

[På arkets bagside:]
Desemb

Oversættelse af dokument

I am ashamed to take up the pen and set it to paper to break my long silence, Your Excellency’s noble heart and kindness to me more than I deserve I think will excuse my incurable weakness at writing, I am like a poor sinner who has so much to tell his Confessor that he does not know where to begin
will be ahead
which not by continuing to write to The Royal Danish Academy of Fine Arts especially because of what you presumably know from the Address Paper

[Samples of handwriting]
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Bartolino
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Anna Maria
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Thorvaldsen

Thorvaldsen Mr Chamberlain
Therefore
that I not
Mr Skomer
Skomer
Thorvaldsen ½ ¼ 1/8

[in the margin of the letter and turned 90 degrees to the left:]
Romolo
Roma that which will be
Treof Roma T
Roma
Bartolino

[in addition written while the letter has been turned 180 degrees:]
Camici
Calzetti
Fazzolette
Pezzi
Scarpetto
Mutande
Salviette
tovallle
tovaglie

[on the back of the sheet:]
Desemb

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Se også det endelige brev af 22.7.1809.
Kommentarerne til dette udkast er under udarbejdelse.

Brevudkastet er skrevet på et ark, hvorpå Thorvaldsen også har tegnet.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C18v (tidligere m35 I, nr. 1)

Works

C18r Achilleus og Penthesilea. Amor klager til Venus over et bistik, 1809, inv.nr. C18r
C18v Amor klager til Venus over et bistik, inv.nr. C18v

Commentaries

  1. Adresseavisen with the full title Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger. A paper publishing certain announcements.

Last updated 16.08.2016