The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2969 of 10246
Sender Date Recipient
C.H. Hjorth-Stuvitz [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Poststemplet: LIVORNO / 28 GENNARO

23.1.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: á / Monsieur le Chevalier Alberto Thorvaldsen / conseilles d’etat e Professeur / Rome.
Tilskrift: ST. / Herr Etatsraad & Profeßor / A. Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &c &c &c / Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Høistærede Herr Etatsraad Livorno den 23de January

1822

Da min Oncle Cancelliraad Hoe i Kjøbenhavn, som er en Ven af Etatsraad Hansen sammesteds gjennem ham har skaffet mig Løfte om Speditionen af de af Deres Velbaarenhed forfærdigende tolv Apostler, fra Livorno til Kjøbenhavn, tager jeg mig den Frihed at tilskrive Herr Etatsraaden i denne Anledning for at underrette Dem om at jeg er indtraadt i Huset J. Fournier & Co her som Medarbeider i deres Forretninger med Norden, til hvem jeg paa Grund af denne Overeenskomst vover at bede Herr Etatsraaden at lade de, samme indeholdende, Kaßer behageligst gaae, naar Arbeidet er fuldendt. Banquier Capitano Giorgiuse Deres Bye vil kunne underrette Dem om dHerrer Fournier & Co’s Solidité, om dette Huus ei skulde være Dem bekjendt og Herr Etatsraaden ei ønske at overantvorde Deres Arbeider til et Huus, hos hvem De kunde befrygte at de ei vare sikkre. Da min Oncle sagde mig at han havde den Ære at være kjendt af Herr Etatsraaden ved min Nærværelse i Kjøbenhavn sidste Sommer, er jeg saa frie paa Grund af dette Bekjendtskab at anmode Deres Velbaarenhed om at erindre mig ved forefaldende Speditioner, som De maatte have at lade gjøre over Livorno af Sager, der enten maatte være bestemte til Norden eller til England, idet jeg forsikkrer at udføre de mig givne Ordres med Nøiagtighed. I saa Fald kunne slige Sager, som saaledes skulde expederes, enten sendes til mig eller til dHrrer J. Fournier & Co, hvilket jeg gandske overlader til Herr Etatsraadens Godtbefindende.
Skulde det nogensinde træffe sig at Kunstnere i Dannemark eller Tydskland skulde ønske et Huus opgivet af Herr Etatsraaden for at besørge Indkjøb af Marmor eller andre Sager er jeg ligeledes saa frie at anmode Dem om at nævne mig som en paßende til Udførelsen af slige Commißioner, hvis rigtige Udførelse stedse skal være mig vigtig og magtpaaliggende.

Jeg beder mange Gange om Undskyldning for de Anmodninger, hvormed jeg har været saa frie at fremkomme og anbefalende mig til Herr Etatsraadens Velvillie, har jeg den Ære at være

Deres ærbødigste
C:H: Hjorth-Stuvitz.

Archival Reference
m7 1822, nr. 5
Last updated 10.05.2011 Print