The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2785 of 10246
Sender Date Recipient
Sophie Probsthayn [+]

Sender’s Location

København

Between 11.8.1820 and 1.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men brevet må være fremsendt efter Thorvaldsens afrejse til Rom 11.8.1820 (efter Danmarksopholdet 3.10.181911.8.1820). Samtidig fremgår det, at brevet er skrevet kort efter Thorvaldsens afrejse, men dog i et nyt år, dvs. 1821. Da Sophie Probsthayn udbeder sig svar inden 1. marts samme år, er den senest mulige datering antagelig 1.3.1821.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: Hrr Etatzraad Thorvaldsen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

P:M:

Uagtet ieg ikke havde den Fornøyelse inden Her Etatzraaden Afreyse herfra at see Dem giør ieg mig dog Haab om at være i Deres Erindring, og paa Grund deraf tager ieg mig den Friehed at tilskrive Dem, i Andledning af en for mig Vigtig Sag, der bestaar i: at mig er tilbuden det halve af en Lottorie Collektion hvorved ieg kunde see mig betryget for Eftertieden imod at udbetale 500rld dette kan ieg af Følgende Aarsager ikke udrede; thie Rigtig nok har ieg ved sparsomhed samlet 2000 rld. men samme udsatte ieg til en Retskaffen og tilsyneladende Formuende Mand, hvilken dog de Seneste Omvæltninger har giort Uformuende, og saaledes kan ieg i det minste i Lang Tied aldeles [itt] intet faa, Da ieg i Øvrigt er aldeles Blottet for Venner og Bekienter, Er det ieg herved tager mig den Friehed at Anmode Hr Etatzraaden, om De paa Grund af det Venskab De [i] sin Tied bar for mine Afdøde Forældre og Broder, vilde Viise den megen Godhed for mig og Biedrage til mit Fremtiids Vell ved at Laane mig de omtalte 500rld. som ieg vil Afbetale med 100rbd. Aarlig, ieg har ikke taget i Betænkning at Anmode Dem om, da ieg kiender Deres Retskaffene Carakter og Tænkkemaade og ved at det for en Mand af Deres Formue og Bekientskab er Let ved Anvisning til en Mand her at Beordre det, og Ligeledes paa samme Maade faa det tilbage.
At sige andet eller mere end Endnu engang at Legge Her Etatzraaden det Indstændig paa Hiertet, at Anførte angaaende mit Fremtiids Vel, Vilde til Dem være Upasende, og skal Sikkert og og Vist til bestemte Tiieder Blive tilbage Betalt, videre
til 1de. Martz i dette Aar kunde Anførte Modtages – Om ieg inden denne Tiied torde Vente at Beæres med Svar. Med Sand Høyagtelse har ieg den Ære at

Undertegne mig Deres Ærbødige Tiennerinde.

Sophie Propsthayn

min Adrese er, hiørnet af Vimmelskaftet og Klosterstrædet No. 14de.

Archival Reference
m6 1819, nr. 63
Last updated 21.02.2015 Print