The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1944 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Pyrmont

10.7.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Professor og Ridder Thorvaldsen!

Deres Forsikring at det Arbejde De vil udføre for Kongeborgen skal vorde en Original af Deres Mesterhaand og ingen Efterbildning er tilstrækkelig for mig til at frafalde den Tanke at en aldeles nye Composition skulde være en nødvendig Betingelse for et saa udmærket Arbejde.
De vil ved Brev fra Slot Commissionen være underrettet om at Hs Majestæt gandske har bifaldt denne Anskuelse af Sagen og at Allerhøjstsamme endogsaa befalede selv at bestille Frisen forestillende Allexanders Indtog i Babylon tilligemed Cariatiderne for de 15000 Species, 2000 Sp at betale aarligen.
Etatsraad Hansen ønsker at anbringe Frisen i en Sal næst ved Riddersalen, 24 danske Fod bred og 39 Fod lang som han vil decorere i Overenstemmelse med samme gandske i Marmor og vi haabe af Deres Godhed at De vil forøge de 13 Fod med nye Figurer.
Subscribtionen til at anskaffe dette Kunstværk vil nu være ufornøden, men maaskee andre Kunstværker kunde anskaffes for den tegnede Sum, hvorom jeg forbeholder mig nærmere at tilskrive Dem i sin Tid.
Jeg takker Dem meget for Deres Godhed mod Billedhugger Freund, som vist vil vinde Dannelse under Deres Vejledning.
Gid jeg kunde haabe at see Dem i Italien og i sin Tid i Danmark. De vil stedse og over alt finde en varm Beundrer i Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Pyrmont d. 10 Juli 1818

Archival Reference
m5 1818, nr. 46
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 376-377.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment)
Persons
Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen
Last updated 11.10.2016 Print