No. 1782 of 10318
Sender Date Recipient
Ditlev Reventlow [+]

Sender’s Location

Brahetrolleborg

13.12.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høistærede Herr Professor

De tillade gunstigst at jeg herved giver mig den Frihed at tilstille Dem indsluttede lille Bog indeholdende den Tale og de Sange der bleve holdte og siungne paa den for os her saa høitidelige Dag da Deres saa deilige Døbesteen blev indviet her til Brug i denne Kirke. Omendskiøndt jeg ikke har den Ære at være personlig kiendt af Dem, saa er det mig dog siden vi her ere i Besiddelse af dette Deres skiønne Kunstværk, som om vi derved vare komne i nærmere Forbindelse med Dem og De skiøndt os ubekiendte dog vare os bekiendt ved Deres Værk. Vist nok kunde Døbesteenen været kommen i Kirker, der havde kundet anviist den en mere ophøyet Stilling, men jeg troer næppe at den nogen Steds var bleven modtaget med varmere Hierter, og at den kunde have giort dybere Indtryk og opvakt høiere Følelser for det Skiønne end den giør her i denne Egn; og jeg føler en sand Trang til at aflægge Dem min inderligste Tak for den Nydelse vi her have ved Beskuelsen af det Værk, som er det første i sit Slags; og hver Gang sætter Siælen i en saa behagelig Stemning. Steenen er bleven anviist saa god en Plads i den herværende Kirke som Leiligheden tillod det; ved en total Forandring i det Indere af Kirken og jeg haaber at naar De engang besøge Danmark De da ikke reise Trolleborg forbi uden at besøge det og at De da vil være tilfreds med den Plads Deres Kunstværk er anviist. Den staaer frit til alle Sider og har en ret god Belysning og siden den er bleven indviet her, ere alerede en Deel Børn bleven døbte ved samme og Hjemmedaaben som her var bleven saa almindelig vil formodentlig kuns finde Sted naar Nøden byder det, da man alt for gierne bringer Børnene til det hellige Sted i Kirken. Det har ogsaa rørt mig at erfare det Indtryk Deres Kunstværk saaledes ogsaa tillige har giort her paa Landalmuen; men det maatte være Siæle af en egen Slags, der ikke ved Beskuelsen følede Kunstværkets Værd. De tilgive mig at jeg har opholdt Dem ved disse Linier, men jeg kunde ikke nægte mig den Trang jeg følede til at henvende mig til Dem og at sende Dem indsluttede i det Haab at det ikke vil være Dem ukiært. Anbefalende mig Høistærede Herr Professor i Deres bevaagne Erindring med sand Høyagtelse

ærbødigst

Brahetrolleborg d. 13de December 1817.

Reventlow

Archival Reference
m5 1817, nr. 54
Last updated 10.05.2011 Print