The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1762 of 10246
Sender Date Recipient
Albrecht Schønberg [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Poststemplet: 2 Novembre

30.10.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiarissimo Signore / Sigre Cavaliere di Thorwaldsen, / famoso scultore Roma

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Neapel d. 30/10/17

Kjäre Landsmand og Ven!

Vor fælleds gode Landsmand, Dr Bruun har paalagt mig ufortövet at skrive Dem til, saa snart jeg havde modtaget Hans Beskrivelse over Deres Sygdom; jeg opfylder herved, og saa meget desto hellere dette Ønske, som jeg derved faar Lejlighed til at sige Dem, som jeg saa inderlig agter og elsker et Par Trøstens Ord.
Frem for alting maa jeg sige Dem, at vor Bruuns Brev ikke allene har givet mig et nyt Bevis paa den skjønne Karakter, som jeg hos Ham havde lært at skatte, men i det det ogsaa giver mig et nyt Bevis paa Hans ualmindelige Talent og mange Kundskaber sætter mig ved den nøjagtigste Beskrivelse af Deres Tilstand istand til med den fuldkomneste Vished at dømme om samme. Naar jeg derfor frit og dristigt siger Dem min aabenhjertige Mening herom, saa maae De ansee den ikke allene som en Vens, men som en Læges, der ved en i flere Aar udbredt Praktik vel tør staa til troende, naar han taler om en Tilstand, han saa ofte saae og saa ofte havde Lejlighed til at behandle.
Jeg tilstaar Dem, at jeg blev ikke lidet forundret over i Bruuns første Brev til mig fra Florentz, at Talen hos Dem var om Svindsot. Jeg fik nu Hans andet Brev fra Majland med Beskrivelsen af Deres Tilstand og ser deraf, at det kun er Dem selv, som tror det og ingen anden; og just denne Deres Tro maa være nok for at overtyde om, at De har Uret, da ingen, som virkelig har Svindsot tror han har den. Men ikke nok hermed: enhver forstandig Læge maa strax overtyde sig om at De ikke har den, men at Deres Sygdom ligger i Underlivet, og at hvis man skulde benævne den med eet Ord, da vilde det være: Forhærdelse, (bedre passer Tyskernes Anschuppungen), og det fornemlig i enkelte Kjertler, noget i Leveren og Milten; det hvad De derimod sporer af Brysttilfælde er blot konsensuelt, blot Medfølelse af Liden i Underlivet. Aarsagen hertil er fornemlig at søge, ikke allene i Deres foregaaende saavel borgerlige som Kunstner Liv, men i det Sted, De saa mange Aar har beboet, fornemlig i de mange Febre, De har havt og i de derimod maaske for Øjeblikket passende Midler, men som dog meget tidt efterlade Følge Sygdomme, hvoriblandt de Deres lignende ere af de hyppigste. Jeg er derfor saa langt fra at tage Hensyn paa Deres Mening, at jeg derfor ikke kan bitræde Luppis Raad, skjøndt jeg ellers agter ham, var det endog blot for ikke at give Deres Ide en Slags Næring ved den i Italien saa tidt fordægtigt anvendte Eselsmelk. Jeg raader derimod til Følgende: 1) Ophold i frisk og god Luft, helst paa Landet, forstaar sig saa meget muligt. 2) Dygtig Legemsbevægelse, helst til Hest, eller endnu bedre til Esel, eller og til Fods, siste især temmelig tidligt om Morgenen. At en Rejse – f.Ex. til Neapel – vilde være Dem til stor Nytte er upaatvivlelig. 3) Regelmæssig Levevis og Diæt: at staae tidlig op; at gaae tidlig til Sengs; hver Morgen søge, i Førstningen ved bestandig Tanke derpaa at faae Stolgang; Maadehold i Mad, Drikke og Kjønsdriftens Tilfredsstillelse; formentlig maa Forstyrrelse af Natteroen, især efter Midnat undgaaes; Afholdelse fra fede og skarpe Ting, f.Ex. Svinekjød, Fet, Smør og hvad dermed for meget er indhyllet, saasom alle Fritturer, ogsaa undgaaes megen Brug af Olie, især af kogt, ogsaa maa Brugen af Æddike indskrænkes. 4) Hvad Lægemidlerne angaar, da beskrænker sig alt til fortsat Brug af følgende to Recepter. Æsken No 1 indeholder 20 Piller, hvoraf hver Morgen tages 1 Pille medens De endnu ligger i Sengen, De drikker umiddelbar derpaa en Koppe sød og ret varm Kaffe uden Fløde, og bliver liggende en halv eller selv en hel Time herefter. Derpaa staar De op og gjør Dem en Spadseregang af en halv eller hel Time; naar De kommer hjem spiser De Frokost, f.Ex. med Kaffe, Melk og Brød; The maa De undgaae. Nu arbejder De til Kl. 2, da tager De 1 af Pillerne af Æsken No 2, hvori der findes 4 Piller. Kl. 3 eller 3½ spiser De til Middag, og derpaa soves, siden arbejdes ikke, men De maae gjøre Bevægelse; om Aftenen nydes intet, i det Højeste en Suppe. Naar Pillerne ere opbrugte repeteres de. Jeg er overtydet om at De ved en fortsat, men jeg gjentager det: kun ved en fortsat Brug af disse Midler og af den foreskrevne Levevis ganske vil faae Deres Sundhed tilbage. Jeg besværger Dem derfor ikke allene i mit, men i hele Danmarks Navn, ikke allene at lade Deres urigtige Ide fare, som kun kan forværre Deres Tilstand, men ogsaa at anvende med Omhu de Midler, som jeg her foreskriver Dem. Hvor glædeligt for mig at bidrage til Deres kostbare Helbreds Tilbagebringelse, hvorom De dog sikkert vil have den Godhed at give mig Efterretning.

Med den inderligste Højagtelse forbliver jeg Deres oprigtig hengivne Ven

Albr. Schönberg.

Archival Reference
m5 1817, nr. 49
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 354- 356.
Last updated 10.05.2011 Print