The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1492 of 10244
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

29.1.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

C.F. Hansen is delighted to inform Thorvaldsen that Frederik VI has invited him to Copenhagen, and he hopes that Thorvaldsen will accept the invitation. He mentions that Prince Christian (VIII) Frederik has written to Thorvaldsen. He sends greetings to Eckersberg.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn den 29de. Januar –16

Høystærede Herr Professor.

Med inderlig glæde har ieg den Fornøyelse at melde Dem min Høystærede Ven, at Hans Majestæt Kongen har befalet Commissionen for Slottet samt det nye Raad og Domhuus Opførelse at Indbyde Dem at komme hertil; hvem kunde dette Interessere mere end mig, der ved alle mine Arbeider savner Deres Mester Haand, for at give samme den Vægt ieg smigrer mig med De vil finde dem værdig til; denne søde Drøm har ieg længe næret hos mig selv, som vie nu maaske tør haabe kunde træde i Opfyldelse, Commissionens Brev desangaaende vil De høystærede bekomme med næste Post, det vil i det minste overbevise Dem om Kongens, og Deres Landsmænds Ønske, uagtet et lidet Rige aldrig kan tilbyde en Mand af Deres bekiendte Reputation saadanne Vilkaar, der kan anses for Betaling, saa nærer vie dog sandelig det Haab, at De villig giør en liden Opofring for en gang at see det Fædreland, hvor De giorde Begyndelsen paa den Bane, der har bragt Dem til saa betydelig Hæder, og hvor De vil finde een mer end almindelig glad Modtagelse. Prinds Christian har ladet mig med sidste Post vide, at han med samme Post vilde Skrive Dem, Postens afgang hindrer mig i at Skrive videre, End at ieg med længsel seer Deres Svar i møde, og at ieg med sand og skyldig Høyagtelse har den Ære at forblive Herr Professorens

hengivne og ydmygste Tiener

C F Hansen

P.S. Jeg beder at hilse Herr Eggersberg Malling har Skrevet ham med forige Post

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m4 1816, nr. 3
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 284.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Last updated 20.05.2019 Print