The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1540 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

London

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af ansigt i profil som motiv.
Poststemplet: “DEO[X]MES”, “F/112/16”, “9 LVGLIO” samt ”[X] [XXXXX]RBE”.

20.6.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Italy / Al Signore / Signor A. Thorwaldson / Scultore Danese / Roma
Tilskrift: Forwarded by y. O. lit. [x] George Norman London June 1816

Abstract

Knudtzon has talked to the German publisher and printer Johann Friedrich Wenner about the publication of engravings of Thorvaldsen’s reliefs, cf. E33,1-E33,24. In London he has talked to the English architect Benjamin Dean Wyatt, who has shown interest in integrating the frieze Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A503, into the rebuilding of Apsley House in London. Knudtzon reminds Thorvaldsen of the works he and Alexander Baillie have commissioned from him and asks him to help buy some antique objects in Rome. He writes that many Englishmen will be coming to Rome this winter, and among them he recommends the politician Thomas Dyke Acland.

See Original

Fra Venedig havde ieg den Fornøielse at skrive Dem til, kiere Herr Professor; ieg meldte Dem, hvor ondt det giorde mig og os at tage Afsked med Dem, Rome, kort af Italien og dets Herligheder; vi følte dagligen, at vi nærmede os Norden og ønskede meget ofte snart at kunde samles med Dem igien; forresten have vi havt en ganske behagelig Reise og min Broder har, Gud være lovet, befunden sig temmelig vel. I Frankfort talede ieg med Herr Vener tvende Gange; han kunde ei lade mig faae nogle Aftryk af Deres Arbeider, da endnu aldeles intet var udretted, og han væntede med Længsel paa Kobberpladerne fra Dem; ieg gav ham min addresse i London og bad ham sænde mig nogle af de første Aftryk did; ieg beklager, De ei gav mig nogle af de Kobberplader der vare færdige med; han vilde da saa meget snarere være kommet i Besiddelse deraf.

Ret meget længes ieg at høre fra Dem; ieg har talt her om mit favorite Ønske Dem angaaende, nemlig at man skulle give Dem i Commission at udføre Triumphen af Alexander; men desværre Tiiderne ere ei de mest gunstige; man taler ei om andet end Sparsommelighed; De kan imidlertiid være overtydet, at saa vidt mine ringe Bestræbelser kan være til Nytte ieg ei skal spare paa dem. Herr Wyatt, som skal staae for Hertugen af Wellingtons Bygning og som dertil har giort en Plan, ønsker intet mere end at kunde faae anvænde Deres Basreliefer, og skulle han correspondere med Dem derom, saa beviis mig det Venskab at give ham al muelig Oplysning; ieg har seet Planen af Bygningen og Deres Arbeider vil pryde den meget. Vil De være saa god at sige Herr Lund, at det ei har lykkedes mig at faae Hr. Termor i Baker Street at tale. Kommer De til Kiøbenhavn neste Aar, smigrer ieg mig med at see Dem; kan ieg haabe at treffe Dem der, tænker ieg mig fast og vist did. Jeg længes at see Deres Venus; Lord Lucan er endnu i Frankrig.
Endnu har ieg intet hørt til de Sager, som ieg sændte fra Italien; det Skib, som min Ven Baillie sændte hans med, er forliest.
Rom vil i Vinter blive fyldt med Engelske; De vil have en Mængde med Besøg og mange Beundrere af Deres Arbeider; ieg har blandt andet en Ven Sir Thomas Acland, som vil hilse Dem fra mig og os. Saasnart som det er Dem muelig at sænde de mig lovede Ting, haaber ieg De giør det og at De lader mig vide, hvad ieg endnu bliver Herr Ulrick skyldig.

Min Ven Baillie haaber, De har været saa god at kiøbe ham en “Tombe d’Agrippa”; han ønsker ogsaa De vil forskaffe ham en Rose Antique Vase, som Prinds Poniatovskye har i sine Værelser; han vil give 30 à 40 Piastere derfor. Det vil meget glæde mig at høre fra Dem; i to Maaneder bliver ieg endnu her i Landet, men saa skal ieg tænke paa Hiemreisen; ret meget skal ieg være Dem forbunden, om De vil lade mig vide, naar ieg kan vænte, at de for mig bestemte Ting afsændes. Baillie og min Broder deeltager med mig i bedste Ønsker og Hilsninger til Dem, og troe mig stedse Deres Dem meget hengivne Ven

London den 20de Juny 1816 Jørgen Knudtzon


Min addresse i England er:
Monsieur Jørgen Knudtzon
aux soins de Monsieur George Norman
N.o 23 Earl Street Black friars,
London
Min addresse i Norge er:
Monsieur Jørgen Knudtzon
Drontheim
Norvège
Archival Reference
m4 1816, nr. 22
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 297.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 27-29.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 248.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Purchase by Thorvaldsen Requested · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen as a Conoisseur of Antiquity
Persons
Thomas Dyke Acland · Alexander Baillie · Richard Bingham · Hans Carl Knudtzon · J.L. Lund · Stanisław Poniatowski · J.C. Ulrich · Johann Friedrich Wenner · Benjamin Dean Wyatt
Works
Last updated 14.02.2019 Print