The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2850 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

2.6.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Frederik Julius Kaas [+]

Recipient’s Location

Milano

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Af Paster er der endnu ingen nye udkomne – jeg har altsaa ingen kundet sendt Dem – hvad der udkommer skal jeg medtage. La Cena – stor Matrice – Herskabernes Portraet et af hver i M: og 2 i La Cena – Stor Matrice – Herskabernes Portraet et af hver i M: og 3 i Paster – Niobe Moder Hoved Figur existerer ey Matrice – Ajax holdende Patrocles Legeme Matrice – har ieg bestilt.

Den Quindelige Figur, der svæver som en Iris til Himlen, og staaer i Thorvaldsens egen Arbeidsstue, og er bestemt til et Gravmæle er hans første Idee det er altsaa den samme – som siden er udført i Marmor, og staar i hans Atelier – forstaa mig Tingen er den samme – kun har han i Udførelsen forandret endeel, nu er Spørgsmaalet, vil De have den første Idee i Carniolen, og en Tegning af den udførte, eller skal Carniol og Tegning til Gravmælet begge være enten efter den første Idee – eller efter den udførte, herom maatte De ved et par Ord underrette mig, førend ieg kan foretage noget; dog hør i Godhed paa min Anmærkning, hvad Carniolen angaar da er Deres Idee fortræffelig, men den anden, imellem os sagt nichts nütz – det er nødvendigt at en Maler giør en saadan Tegning, og ieg har talt med en Italiener der altid tegner for Thorvaldsen – Tegningen vil koste omtrent 6 Scudi – dette turde nu vel ey sige stort – men ieg troer aldrig at de kan udføres efter en saadan Tegning – Ideen kan de give, men Thorvaldsens Aand kommer ey deri; – dog dette er et Liebhaveri, er Ideen Dem nok, saa er Deres Mening fuldkommen saa god som min, og ieg vidste da ey hvorfor ieg skulde fraraade Dem det; De behager altsaa at give mig nærmere Ordre, – Tegning var i dette Tilfælde nødvendig, thi Kaaberstik er ey udkommen [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,88
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 15.02.2012 Print