The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2699 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

20.12.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af udskriften, se hertil den generelle kommentar.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] Under 9. d. M. oversendte ieg Dem saa megen Skrift, at ieg vist ikke havde tilskrevet Dem disse Linier, hvis ey Thorvaldsen havde paalagt mig at sige Dem, om hans lykkelige Ankomst til Rom.

Thorvaldsen som De vist har giennemskuet, er med sit store Talent for meget Naturmenneske til, at han ey skulde lægge sine Tanker for Dagen, dette har han da og, i det udstrakteste Begreb giort; ieg vil kun ønske at Fædrenelandet – eller Konsten hiemme kom til at besidde endeel af hans Værker; det vilde være meget bedrøveligt, hvis det ieg alt før har bemærket gik i Opfyldelse; hvis de Danske maatte nøyes med, at han er Dansk – medens de andre Nationer kappes om at komme i Besiddelse af de Aandsproducter hans store Talent veed at frembringe.

Jeg har i disse tre Dage talt meget med Thorvaldsen, og endnu ingen Samtale haft, uden at han er udbrudt i mægtige Lovtaler over Dem, han har en særdeles Agtelse for Dem; den Glæde denne Overensstemmelse med mine Følelser har foraarsaget mig, er saa naturlig, at ieg vel tør yttre den for Dem; Han har paalagt mig at sende Dem hans hjerteligste og venskabeligste Hilsen.

I Wien hørte Thorvaldsen om Uheldet i sit Studiun – dette skiønt ufuldkomment foruroligede ham endeel – han troede Skaden meget større end den var, han reiste Dagen derpaa bort – i Venedig blev han bedre underrettet, og ankom hertil i bedste velgaaende i Løverdags den 16.

Fra Verona havde ieg Brev fra Pontopidan.
De Tydske, Svendske, og Danske Konstnere henved halvandethundrede foruden en stor Mængde Italienere vilde modtage Thorvaldsen i la storta, omtrent to danske Miil fra Rom, men denne Plan blev forhindret, da han ey tog over Florentz, og dette foraarsagede at Efterretningerne om hans Komme først indløb her til os, en Dag sildigere end han selv [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,74
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Celebration 28.12.1820 in honour of Thorvaldsen's return to Rome · Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820 · Journey to Rome, August-December 1820
Last updated 19.05.2015 Print