The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10218 of 10246
Sender Date Recipient
Edvard Collin 29.5.1860 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Tirsd. 29 Maji 1860

Hr Etatsraad Thiele

Prof. Clausen er, hvilket jeg først erfarede i Fredags Eftermidd., reist til Sorøe og kommer ikke tilbage førend Torsdag d 31 d.M.

Desaarsag kom Circulairet til Pr. Bissen; da jeg saae hans Paategning, standsede jeg det i Farten, efter som Sagens Afgiørelse ikke er paatrængende, og fordi han Yttring viser, at han ikke er fuldstændigen underrettet om Sagen, i det han antager, at Uhrfoderalet ingen Restauration skulde undergaae førend det opstilles i Cabinettet.

Om denne Feiltagelse maatte han vel oplyses, og denne Oplysning maatte da ogsaa komme de andre Herrer (Clausen og Linnemann) tilgode

Vil De kiære Hr Etatsraad, paatage Dem det? Mundtligt el. skriftligt, efter Behag.

I andet Fald maa jeg, ved en Paategning, grundende sig paa det, De i Fredags mundtligen meddeelte mig, berigtige Bissens Feiltagelse.

Endnu eet: Vil der nu ikke kunne møde en anden Indvending, nemlig: at den paatænkte Restauration vil forstyrre el. forandre det, som skal give Foderalet dets Værd for Museet, nemlig Minderne af Thorvaldsens Ungdomsarbeide?

Deres
Collin

Archival Reference
m31, nr. 76
Last updated 10.05.2011 Print