No. 495 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Georg Wahl [+]

Sender’s Location

Rom

Ultimo september 1805 [+]

Dating based on

Brevet er udateret. Det omhandler imidlertid Caspar Bartholins død og er formentlig skrevet kort efter hans begravelse for at underrette familien. Bartholin døde formodentlig af lungetuberkulose i Rom natten mellem den 27. og 28.9.1805, og en rimelig datering synes derfor at være ultimo september 1805.

Niels Saabye [+]

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr Niels Saabye.
Ingen udskrift.

Abstract

Wahl requests Saabye to inform the family of Caspar Bartholin of his death. Thorvaldsen has made a death mask of Bartholin in order to make a portrait bust later, cf. A227.

See Original

Tilgiv at jeg har taget mig den Friehed at henvende mig til Dem med dette sørgelige Budskab; det er smertelig for en Ven at erfahre det, men vilde endnu være det meere for hans Moder og Sødskende, om de af en ubekiendt skulde erfahre det, de kiender Familien og de Forhold, de staar sammen; Jeg troede derfor, at De paa den bedste Maade kunde forebringe dem det. – Bartholin er ikke meer – smertelig er det for mig at siige det, jeg lærte at kiende hans skiønne Siæl, men det varede kuns kort, om jeg havde tabt en Broder, vilde det ikke have været mig smerteligere, men hvad nytter det at tænke derpaa, Skiæbnen vilde det saa. Jeg giorde hans Bekiændtskab i Wien, og reiste derfra til Rom i Sælskab med 2de andre Danske, fra vores Ankomst hertil har jeg bestandig logeret med ham; i Begyndelsen ved hans Ankomst her echaufferede han sig og tildrog sig en Blodstyrtning, hvorfor han blev helbredt, derpaa gik han til Neapel, og har vel ikke taget sig nok i Agt, saa faae Dage efter Tilbagekomsten blev han atter angrebet meget heftig, og efter et Tab af 18 til 20 [x] Blod, standsede det, men da alle de indvortes Deele vare svækkede og især Brystet og Lungerne fik han Feberen, og døde Natten mellem d 27 og 28 Sept. Kl. 12½ saa roelig, som kuns den kan, der har saa skiøn en Siæl, som han.

Den preuchisne Gesandt Baron v Humboldt og hans Kone har baaret saa meget Omsorg for ham som om det havde været deres egen Søn, ligeledes den bayerske Gesandt Hr. v Widder, som ogsaa boede paa Willa di Malta har giort alt mueligt for at biedrage til hans Helbredelse. ikke allene de Danske som ere her har vexelviis vaaget Nætterne, men og de Fremmede som kiendte ham tage Deel deri. Doctoren Hr. Kohlrausch, som er i Huset hos Baron Humboldt, som af alle her er erkiendt for en talentfuld Mand, vaagede selv nogle Nætter, men al Møye var forgieves. Han aabnede ham i Overværelse af en anden Chirurg, og fandt foruden det store Blodtab, vare Lungerne forvoxne og fulde af Gesvurer, saa om Mueligheden havde været, at han havde kundet levet, vilde han have ført en sørgelig Existence. Han er bleven begravet paa den hoytideligste Maade ved Cajus Sixtus Pyramide, der var et Følge over 40 Personer. Af de Ting han har efterladt sig er her Fortegnelse: en complet Uniform 10 halstorklæder 2 Lommetørklæder, 5 fiine Skiorter 5 par Strømper 5 par Buxer, 1 Sort Kiole, 2 Veste 1 Frakke, 1 Jakke 2 pr Underbuxer et Silk[xx]de et p. Solv Spender, Sablen troer Jeg han har kiøbt i Paris til Friboe det er en meget smuk Mameluk Sabel; hans Uhr har han solgt i Neapel, da hans Penge, som han havde taget med fra Rom, ikke slog til. Han har paalagt mig kort før hans Død, at bede hans Broder erkyndige sig hos Seidelin i Paris om en Giæld af 708 Frank, som snart maae betales. Alting er betalt her undtagen Doctoren og det overblevne af rede Penge beløber sig ikke meer end 10-11 Piastre, og som man ikke kan byde ham. Hans Tøy er alt overleveret til Consul Zoega, dersom De vil henvende Dem til ham og lade ham viide, hvorledes de skal forholdes dermed.

Thorvaldsen har taget hans Maske og agter at giøre hans Byste. –

Jeg forbliver etc.
Wahl

General Comment

Modtageren af dette brev er ifølge tilskriften en Niels Saabye. Han er p.t. ikke sikkert identificeret, men muligvis identisk med den Niels Saabye, der var godsforvalter på herregården Hagsholm i nærheden af Randers.
Brevet blev skænket Thorvaldsens Museum i 1958, jf. THM jour. nr. 6-17/1958. Heraf fremgår kun, at Saabye er ukendt.

Archival Reference
m30A, nr. 80
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 530.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons
Persons
Caspar Bartholin · Caroline von Humboldt · Wilhelm von Humboldt · Heinrich Kohlrausch · Bertel Thorvaldsen · Georg Zoëga
Works
Last updated 09.08.2022 Print