The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1980 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kassel

24.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Deres Brev af 26 Sept har jeg modtaget i Frankfurt ved Tilbagekomsten fra en Rejse jeg har giort i Schwaben indtil Schafhausen paa Grændsen af Schweitz for der at møde min Svoger. Vi vare med dem der fra 3” til 7”Octbr. og vi tog vores Vej tilbage over StrasborgCarlsruhe Heidelberg Mannheim og Darmsted. Paa Udrejsen i Stutgard besøgte jeg Prof. Danecker og tilbragte nogle interessante Timer hos ham. Det er en oplyst Kunstner og varm for sit Fag. Et Par Afstøbninger af hans Arbejder en Genius og en Buste af Schiller har jeg bestilt hos ham – Afstøbning af hans Hovedværk Ariadne, som jeg har seet i det Bethmannske Museum i Frankfurth, kunde ej bekommes –
I Stutgart er endnu intet Academie, Afstøbningerne af de fortrinlige Statuer fra Paris, som jeg ligeledes har truffen i Strasborg, Carlsruhe og Darmstad, fandt jeg opstilte hos Danecker og foruden disse venter Kongen endnu Afstøbninger af de Kunstværker som det engelske Museum har acquireret af Lord Elgin. Canova skal efter at have seet disse have erklæret de fortrinligste antique Billedstøtter som haves for Afbildninger efter tabte Mesterværker, thi kun i disse græske Statuer samlede af Lord Elgin og i Torsen fandtes Marmoret behandlet indtil skuffende Efterligning af Legemets kiødrige Deele – saa sagde Danecker-
Af Maleriesamlingen har jeg seet mange og deriblandt skiønne Stÿkker. Samlingen i Darmstad[,] skiønt ej den meest udmærkede[,] er den som jeg har funden bedst ordnet nemlig i forskellige rummelige Værelser efter de forskiellige Skoler – I Heidelberg har jeg seet den berømte Boissereeske Samling, af gamle tydske Malerier hvilken Samling constituerer en ny lidet kiendt eller hidtil overseet Skole nemlig den nederrhinske fra Aarene 1420 til 1530. I samme udmærker sig Navnene Johan v. Eick, Humling Johann Mabuse, Schoreel Lucas v. Lejden og man forundrer sig med Rette over den Sandruhed og Natur med hvilken Hovederne især og Gevandterne ere udførte, men fornemmeligen over den Kraft og Klarhed og Glands Farverne have, især med Efterligning af gyldne Stoffer. De var saa friske og levende som om det var malet nyeligen, med den Forskiel at hiin Farvebehandling er en tabt Kunst hvis Gienopfindelse vilde gandske forandre Malerkunsten. Hiine Mestere ere langt at sætte over de italienske indtil Raphael, men det røber kun liden Kunstsands naar vore moderne Oldtyskere ville sætte Malere af den overtydske Skole saasom Albrecht Dürer, Holbejn, Lucas Cranach, og fl. som kun ere hiines svage Efterlignere oven Raphael og hans Efterfølgere – Af Architectoniske Værker har jeg seet de pragtfulde gothiske Bÿgninger Domkirken i Cøln og Münsteren i Strasborg, de opvække Forundring især over den dristige Tanke der har undfanget dem, men begge henstaae derfor ufuldendte. Af Slotte har jeg seet mange i fransk Smag af moderne Kirker fleere, der altid lod noget tilbage at ønske forandret saaledes tvende af Wejnbrenner i Carlsruhe; her bygges også et Slot hvis Plan jeg endnu ej har faaet at see; ingensteds en vor Hansen overtruffet det tør jeg vist sige. –
Jeg har intet nærmere hørt fra Baron Schubart eller fra Thorvaldsen, men ogsaa efter hans Brev til Commissionen tvivler jeg ej om hans Tilbagekomst, ønskeligt derfor at den giordes Udveje til de 5000 Species, det øvrige vilde da altid være at aftale med Ham. Man maae synes mig hellere giøre for meget end for lidet for at opnaae det ønskede Maal at see ham tilbage især da man seer hvor meget han skiønner paa enhver Opmærksomhed viist ham af Kongen eller hans betroede Mænd. Da De ikke nævner noget om Boeligens Istandsættelse paa Charlottenborg har jeg ligefrem givet Ordre til Baden som Slotsforvalter og stoler jeg paa at De bistaaer med Raad og Daad ligesom og at De understøtter Sagen i Academi Forsamlingen hvor det fornødne om Bekostningerne maae afhandles –
De ved mit Ønske at Høÿer med nogenlunde passende aarlig Understøttelse maatte forhielpes til Italien
Eckersberg bør ej have Gage førend han har malet et af Stÿkkerne til Tronsalen til Kongens Tilfredshed; saa synes mig –
Om Lunds maleri til Petri Kirke nævner De intet!
Vi er siden d. 14 her i Cassel opholdt ved min Søns Upasselighed da han har faaet Meslingerne, men dog lÿkkeligen overstaaet dem Mit Helbred er efter Ønske og ligeledes min Gemalindes, hvilken især har vunden et meget blomstrende Udseende—
Det skal glæde mig at erfare Dem at være ved god Helbred
De bedste Ønsker for Dem ere altid levende for mig og saaledes henlever jeg Hr Etatsraad Deres


Cassel d 24 Oct 1818
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 60
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Thomas Bruce · J.L. Lund
Last updated 09.09.2013 Print