The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1521 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rendsburg?

18.4.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! Endskiøndt jeg formoder dem i Besiddelse af lignende Svarskrivelse fra Thorvaldsen saa vil jeg dog ikke undlade at tilstille Dem denne til Giennemlæsning Den indeholder et om end udsat saa dog bestemt Løfte at komme tilbage til Fædrene Landet og derfor har det glædet mig
Et Brev fra Lund som ligeledes vedlægges til Giennemlæsning indeholder de mest frydefulde Efterretninger om Eckersberg og er sielden i sit Slags, men giør tillige den beskedne Lund stor Ære
At Udstillingen har svaret til Forventning har glædet mig, den er jo ogsaa vist i offentlige Blade. Om Indtægten underretter De mig vel naar den er tilmede
For Deres Ulejlighed ved denne Lejlighed og ved Academiets højtidelige Forsamling havde jeg ønsket personligen at kunne takke Dem, modtag nu min skriftlige Erkiendelse af alt det meget Academiet skylder Dem – Baden har vist ej sagt for meget om det med vilde have havt mere Værd for Dem i en andens Mund
Det er vist saare vigtigt og godt at De sørger for Clemens Værelsers Istandsættelse førend Fløttedagen[.] Jeg vil i min Svarskrivelse til Academiet som jeg i Dag ej have Tid til at afsende, forlange Udskrift af Regnskabet for afvigte Aar saaledes som det vil være indleveret til Kongen hvorom jeg har orienteret[?] Dem
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse HrEtatsraad og Directeur Hansen Deres

velvillige og forbundne
Christian Frederik

Rendsburg[?] d 18 Apr 1816

De ville vise Baron Schubart Brevene fra T. og L.

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 40
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Persons
J.F. Clemens · C.W. Eckersberg · J.L. Lund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 23.01.2014 Print