The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1415 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

24.2.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr: Etatsraad Hansen! I Anledning af Deres Skrivelse af 21 gienmeldes, at jeg ikke anseer d: 31 Marts og efterfølgende Uger i Aar for den til Sallon bequemmeste eller meest passende Tidspunkt. Rigtigst vil det være at vælge dertil en solen Lejlighed, saasom Kroningstiden, mens Hs Majestæt er tilstede og mange Fremmede forsamles i Hovedstaden, hvert 4 Aar regnes da fra den Tid af.
Jeg skal tilskrive Academiet angaaende det forestaaende Directeur Valg, men jeg vil ej skiule Dem min Formeening i saa Henseende[.] Den nye Fundatz kan ej gives tilbagevirkende Kraft, men det Valg som skeer medfører naturligviisde Forbindtligheder eller Forpligtelser for den valgte Directeur som Fundatzen indeholder. Han maae altsaa vælges og antage Valget paa 3 Aar, men kan efter disses Forløb ej vælges igien førend efter andre 3 Aars Forløb; derimod kan Valget denne Gang skee uden Hensyn paa nye Bestemmelse og vil man indvende at den gamle Fundatz ogsaa strider derimod da udfordres denne Gang blot en Kongelig Dispensation eller Approbation, saaledes som oftere er meddelt naar Academiet, af gyldige Grunde, har ønsket Directeursvalget fornyet; hvilket denne Gang; just, siden Fundatz og Reglement skal indføres, er dobbelt nødvendigt behøvedes min Overtalelse miin Bøn til at formaae Dem til at vedblive dette Embede da skulde jeg vist ikke spare paa samme, men Deres Deeltagelse og Kierlighed for Academiet og for Kunsterne vil tale tydelig nok for Dem til Fordeel for mit Ønske og for Academiets Valg. Det var vist saaepasssende at Academiet valgte at anbringe Frederik den femtes Buste af Bronze i Figursalen og Giveren er vel allerede betalt i et forbindtligt Brev.
De ledigværende Professorpladsers Besættelse og Lærebøgers Udarbejdelse burde man vel være betænkt paa; De ville maaskee foreløbigen meddele mig Deres Tanker dette Emne angaaende –
Den nye Fundatz og Reglements Indførelse og Iagttagelse fordrer sandelig ikke alleene Directeurens ufravendte Opmærksomhed, men sandelig alle Vedkommendes nidkiere Samvirken og dog bør man ej nægte sig hvor væsentligt det er at den haandhæves nøje, det skal vedligeholde Academiets Anseelse for dets Elever og Artister, ligesom blandt Medborgere i Almindelighed.

Jeg nævner mig med Højagtelse Hr Etatsraad Deres
forbundne og velvillige

Augustenburg d. 24 Febr 1815 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 28
Last updated 11.01.2013 Print