The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1389 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

30.12.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Eftersom det synes at Hans Majestæts og min Hjemkomst, som tildeels afhænger af samme, endnu udsættes en Stund saa troer jeg ikke at alle Ansøgninger om Værelser eller andre academiske Anliggender, angaaende hvilke min Bestemmelse bør indhentes, bør hvile længere
Jeg beder Dem følgeligen at foranledige Academiets Indstillinger angaaaende de Gienstande der ej bør hvile, mig tilstillede her til Augustenborg; jeg skal da besvare dem.
Forvalteren og Informator Kongslev have atter meldt sig om Værelser[,] Forvalterens Pro Memoria vedlægges, vi indser troer jeg Nytten af at han havde Boelig paa Slottet –
En Ansøgning fra Cabotts Enke som medfølger bør i mine Tanker afslaaes –
Med Bekymring har jeg hørt at De skulde være upasselig. – Ugierne skulde jeg see Dem forlade Kiøbenhavn, men maae De endeligen paa kort Tid rejse til Holsten saa indret Dem paa at blive to Dage paa Augustenborg hvor vi da kan i Roelighed afhandle endeel Academiet vedkommende
Fundatsen og Reglementet tager De vel i saafald med samt en Afskrift af Resolutionen

Jeg forbliver Deres velvillige

Augustenb. d 30 Decbr 1814 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 25
Last updated 11.01.2013 Print