The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 895 of 10246
Sender Date Recipient
J.D.T. Manthey
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

29.1.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af udnævnelsen.
Selve ordensudnævnelsen skete dagen før, som det også fremgår af skrivelsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Thorvaldsen is awarded the Danish Order of Dannebrog. He is requested to return a signed oath and his own biography.

See Original

Da Hs: Mayestæt Kongen under 28de Januar Allernaadigst har behaget at udnævne Dem til Ridder af Dannebrogordenens 4de Klasse, gjør jeg mig en Fornøyelse af, at underrette Dem om denne Kongelige Naadesbeviisning, ved at tilsende Dem den Decoration De for Fremtiden ville have at bære. –
Jeg ledsager den med et Exemplar af Hs: Mayestæts aabne Brev under 28de Juni 1808, angaaende Dannebrogordenens Udvidelse, og med et Exemplar af den Eed hvilken de der indlemmes i Dannebrogordenen have at aflægge. – Dette sidstnævnte Exemplar ville De behage at tilbagesende, efter at De derpaa have tegnet Datum, Deres Opholdssted, fulde For- og Til-Navn og Deres Embede eller Titel. –
Endelig maae jeg, til Afbenyttelse ved de Ordenshistoriographen af Hs. Mayestæt Allernaadigst paalagte Arbeider, tjenstligst anmode Dem om, at ville, tillige med Eden, behageligen tilsende mig en kort Optegnelse af Deres hidtil værende Levnetsløbs vigtigste Begivenheder. –

Kjøbenhavn den 29de Januar 1810.

J.G. Moltke

/ D. Manthey

General Comment

Dette brev dokumenterer, at Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810.

Archival Reference
m29 II, nr. 5
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 153.
Subjects
Estrup's Biography 1818/1826 · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6.
Works
Last updated 30.08.2016 Print