The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4710 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

5.2.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Ove Malling [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A Son Excellence / Monsieur O. Malling / Ministre intime du conseil du roi de Danemarc, Chevalier de l’ordre de l’élephant et du Danebrog etc. etc. / à / Copenhagen / par Hamburg / fr. front. papal.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Rom d. 5 Februar, 1829.

Hans Exellenz
Geheime Conferenzraad Malling
Statsminister, Ridder af Elephanten etc.

Det har været mig en stor Fornøielse, at modtage et Brev fra Deres Exellenz. Jeg glæder mig over, at De i Deres høie Alder befinder sig vel, og ønsker af helt Hjerte, at vi endnu mange Aar kunde haabe, at see Dem sund og munter.
Det er Deres Exellenz vel bekjendt, at jeg er kommet i nogen Mißforstaaelse med Herr Conferenzraad Hansen, angaaende Nicherne, og siden endnu med Døbefundten og Candelabrerne. Jeg troer at have gjort alt, hvad har været mueligt for mig, da jeg siden den korte Tid, jeg forlod Kjøbenhavn, har forfærdigt de mange Sager, hvoraf Deres Exellenz har seet Christus og Apostlerne, og som havde den Lykke, at gefalle Dem. Men desuden er Biilledhuggerarbeidet saadanne et solid Arbeide, som tager længe Tid og fører ved de store Masser af Marmor mangen en Besværlighed med sig; derfor ogsaa er det svært, at forandre. – Jeg har nu begyndt paa de to Basreliefer i Marmor, som jeg modellerte i Kjøbenhavn, og som blev bestemt for Daaben og Skriftestolen. Christusfiguren er færdig, saa at jeg kun har nødig, at lægge i Carrara den sidste Haand derpaa, hvad jeg agter at gjøre i næste Sommer. De to Candalabrer, som Herr Conferenzraad Hansen, havde bestillt, troede jeg, skulde staae ved Christusfiguren i Marmor, og derfor har jeg ikke ilet med dem; men tvertimod vilde jeg lade dem komme sammen med Christusfiguren. Imidlertid har jeg skrevet til Carrara og ladet dem afsige.
Hvad den knælende Engel for Dødefundten og den til Island bestemte Dødefundt angaaer, saa har jeg ladet begge afforme, og sende til Kjøbenhavn, og jeg haaber at de vil komme til rette Tid. I denne Anledning har jeg allerede skrevet til den høie Commission. Frisen, Alexanders Indtog er næsten bosseret i Marmor, og der bliver arbeidet derpaa med alle Kræfter. Figurerne til Johannes, som prædiker i Ørken, ere færdige.
Jeg har ogsaa bedet om Maalet til Nicherne i Portalet, som ere bestemt for Propheterne, for at det, efter jeg har gjort dem, ikke gaaer ligesaadanne her, som med Apostlerne, da Propheterne ikke kan staae uden for Nicherne.
Jeg er glad ved at fornemme, at Deres Familie befinder sig vel. Jeg beder Deres Exellenz, at hilse den fra mig, og ønsker af helt Hjerte, at De imellem Deres elskede Familie, hvori ogsaa jeg har tilbragt saa mange glade Timer, som jeg raaber mig glad tilbage, endnu maae nyde mange Aar i Sundhed og Tilfredshed.

P.S. Herved følger et Brev til den høie Comission.

Archival Reference
m28, nr. 76
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.H. Lorenzen
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 358-360.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828
Persons
C.F. Hansen
Last updated 12.05.2015 Print