The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9061 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

København

Sandsynligvis sommeren 1842 [+]

Dating based on

Brevet er ikke dateret, men skal dateres til 1842, sandsynligvis i løbet af sommeren – af følgende grunde: Brevskriveren nævner rejsegildet “i Vinter” på Thorvaldsens Museum, der fandt sted 18.12.1841. Brevet må altså stamme fra det følgende år. Da hun også nævner, at hendes far har skrevet til Thorvaldsen i løbet af foråret, er det sandsynligt, at brevet blev skrevet på et tidspunkt i de efterfølgende måneder.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Marie Puggaard is impatient for news from Thorvaldsen and hopes that he will remain in Rome until she and her parents are coming to Rome to get him. Her longing for Thorvaldsen’s company is somewhat abated by the fact that the home and the country house of the Puggaard family are filled with casts of Thorvalsen’s works. Thorvaldsens Museum is under construction and looks good. Bolette Puggaard had the French tricolour hoisted when they put up the roof tree even though everyone warned her against the consequences of such a political act. According to Bolette Puggaard, it was obvious that Thorvaldsen in his art has worked for freedom, and that therefore his museum should also be free and without interference from the king and other powers for all time.

See Original

Kjære Signor Alberto! Skjøndt jeg meget længe har længtes efter at høre hvorledes det gik Dem, og hvad De tog Dem for, har jeg dog ikke havt Mod til at skrive til Dem førend nu da Fader sender et Brev til Rom. Imidlertid er det saa længe siden vi her i Kjøbenhavn hørte noget om Dem, saa jeg for længst har opgivet det (at skrive) som et Middel til at faae nogen Efterretning fra Dem; men jeg er bange De reent skal glemme, jeg er til, og for at forebygge Sligt skal De plages med et par Ord fra mig. Det har forekommet mig saa uhyggeligt at vi reent vare afskaarne fra al Samqvem med Dem, at jeg har anmodet Alle hvem der reiste til Rom, om at bede Dem, forholde Dem smukt roligt der til vi kom og hentede Dem; thi det vil de rigtignok være et slemt Puds af Skjæbnen om De drog til Kjøbenhavn naar vi kom til Rom; jeg troer ikke jeg fandt mig i det; thi De hører saa nødvendigen til, og er saa uundværlig i mine Erindringer fra de lykkelige rommerske Dage, at det ikke vilde være den samme Bye, hvis vi kom og ei fandt Alt ved det Gamle. Det er da godt at De har det Fortrin for Andre, at kunde være hos Deres Venner, om ei in persona, saa i Deres Værker ; derfor lever vi ogsaa saa godt som med Dem, da vi daglig have Deres andet Jeg for Øie. Jeg behøver vel neppe at fortælle Dem at Deres Museum gjør en meget god Figura; det seer næsten grandiost ud, med sin simple Façade, der speiler sig i Canalen; i Vinter da Krandsen skulde sættes paa Bygningen bandt Moder en stor Krands dertil, og havde den Dristighed (i vore oprørte Tider) at hænge en tricolore Fane øverst op paa den; vi andre søgte at afskrække med Hovedvagten og Tiltale, som jo hører til Dagens Orden; men hun lovede nok at skulle forsvare sin Fane, om det saa var for Kongen selv; Frihed i Konsten, mente hun, har Thorvaldsen indført, at den maae bestaae, maae være vor fornemste Atraae, og hans Museum skal staae frit fra enhver Forbindelse med Slottet eller andet deslige. Hun takker Dem ofte i sit stille Sind naar hun sidder i den saakaldte Cuppelstue og seer fra Staffeliet hen til Deres paa Sjæl og Legeme bevingede Væsener, hun siger, det er Deres Skyld hvis det hun maler bliver godt, da Deres Genius begeistrer hende. – Fader har nok skrevet til Dem i Foraaret, om at vi ville komme til Roma ; men vi ere da endnu herpaa Skovgaard, hvor vi formodentlig blive, da vi ikke godt kan bevæge os fra det ene Sted til det andet. Med de kjærligste Hilsner fra alle de mange Venner De har i vores Familie vil jeg slutte, og bede Dem, dog snart at lade os høre fra Dem da vi ere i en complet Uvidenhed, om hvad der angaaer Dem. Lev nu vel og vær rask og fornøiet, naar vi seer Dem igjen i hvor det saa skeer

Deres Maria Puggaard

Hvis Moder ikke skriver idag er det kun for at vente til en Gang naar hun er rigtig oplagt, og saa vel som hun kan føle sig.

General Comment

Dette brev er centralt for forståelsen af det skelsættende nybrud, som oprettelsen af Thorvaldsens Museum og Thorvaldsen selv som demokratisk rollemodel var udtryk for. At frihed og ønsket om demokrati var styrende faktorer i Thorvaldsens liv og værk afspejler sig i flere af de bevarede dokumenter, men dette brev er et af dem, hvor det kommer tydeligst til orde. Se hertil emneordene Thorvaldsen som normbryder og rollemodel, Frihedsidealer, Lighedsidealer, og artiklerne samlet under hovedoverskriften Frihedshelten Thorvaldsen.

Archival Reference
m24 1842, nr. 63
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Kirsten Nørregaard Pedersen: Pompejanske rumudsmykninger i 1800-tallets Danmark, [Humlebæk] 2011, bd. I, p. 106-148 og 149-164.
  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Subjects
Alexander Frieze, Store Kongensgade 62, Copenhagen · Letters Lost · Ideals of Liberty · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Artistic Freedom · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen on His Own Art · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Sojourn in Rome 1841-42 · Thorvaldsen's Unwillingness to Write
Persons
Christian 8. · Bolette Puggaard · Hans Puggaard
Works
Last updated 04.09.2019 Print