The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7460 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstforeningen af 1825 [+]

Sender’s Location

København

8.3.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Priis-Opgaver.

––––––––––––––

Ifølge de i Generalforsamlingen i Kunstforeningen den 22. Febr. d.A. tagne Beslutninger vil Selskabet for indeværende Aar anvende:

1. en Sum af 500 Rbdlr. rede Sølv for et Maleri til en Altartavle til St. Mariæ Kirke i Helsingøer , til en Høide af 3 Alen, 4 Tommer og en Brede af 2 Alen, 15 Tommer. Som Sujet er valgt:
Bebudelsen
, efter Lucas’s Evang. Cap. 1 V. 26-38.
De danske, sig saavel her i Danmark som i Udlandet opholdende, Kunstnere indbydes derfor herved til at indsende Skizzer eller Tegninger til et saadant Maleri inden næste 1ste Novbr. De ville derpaa blive underkastede Bedømmelse af en Committee, bestaaende af Selskabets Administration tilligemed 4 à 5 af denne tilkaldte indsigtsfulde Mænd, og saafremt nogen af Skizzerne eller Tegningerne saaledes maatte findes værdige til derefter at lade Maleriet udføre, vil det Fornødne desangaaende blive meddeelt Vedkommende. Den eller de af de øvrige Skizzer, som maatte egne sig til Anskaffelse af Kunstforeningen, for at medtages blandt Gjenstandene for Lodtrækningen for indeværende Aar, ville, efter nærmere Omhandling mellem Administrationen og Kunstnerne, blive foreslaaede Selskabet til Anskaffelse paa sædvanlig Maade efter foregaaende Ballottering.

2. en Sum af 500 Rbdlr. rede Sølv for en fyldestgjørende Løsning af den architektoniske Opgave:
Et Museum for Thorvaldsens Arbeider og Kunstsamlinger.

I det Administrationen indbyder de danske Kunstnere, baade her hjemme og i Udlandet, til at concurrere ved Løsningen af denne Opgave, tilføier man følgende særlige Bestemmelse for, at den skal kunne ansees for at være løst.

a) Bygningens Bestemmelse er at optage ikke blot Thorvaldsens egne Arbeider, men ogsaa hans Samlinger af Kunstsager. Til den Ende maae de Concurrerende forskaffe sig den nøiagtigst mulige Oplysning om Alt hvad Thorvaldsen har udført, ved hvilken Leilighed anbefales til Veiledning Thieles større Værk saavelsom hans mindre Skrift om Thorvaldsen, der i sin Tid er bleven udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, ligesom og den i forrige Aar (hos Flemming i Glogau) begyndte tydske Udgave af Omrids efter Thorvaldsens Arbeider. Og kunde hermed confereres de af disse, der ere opstillede paa Christiansborg Slot og paa Charlottenborg samt i Frue Kirke. Ligeledes maatte Underretning søges om Omfanget af de ommeldte Thorvaldsen tilhørende Kunstsager, bestaaende af Arbeider i Marmor og terra cotta, Bronzer, skaarne Stene, Mynter, Malerier, Tegninger og Kobberstik. Man tilraader de herværende Concurrenter, for at erholde den muligst nøiagtige Kundskab herom, at sætte sig i Forbindelse med de danske Kunstnere, der deels nu for Tiden opholde sig i Rom, deels nyligen ere hjemkomne derfra. Projectet ledsages af en detailleret Forklaring om Alt hvad Forfatteren har tænkt sig at skulle opstilles i Museet. Forresten maa Pladsen være saaledes beregnet, at en smaalig Benyttelse af samme ei skal være nødvendig.

b) Der maa paa det Omhyggeligste være sørget for en fortrinlig Belysning og for en harmonisk Opstilling, hvorfor Opmærksomheden særligt bliver at henvende paa, hvorvidt Projectets Natur kan føre det med sig, at Statuer og Monumenter fordeles i flere eller i færre, men mere udstrakte Rum. En Sag af ikke mindre Vigtighed er, at der træffes de meest betryggende Midler til at afværge Fugtighed, – der saa let kan blive skadelig for de Kunstværker, som ere af et mindre varigt Stof, – samt at der sørges for en beqvem og sikker Opvarmning.

c) Enhver ikke streng nødvendig Decoration opgives for Øieblikket. Hensigtsmæssighed i Rummets Anvendelse og Fordeling, Simpelhed, men Reenhed i Linier og Forhold, ere derfor de Prydelser, som der her først og fremmest maa tænkes paa; derimod anbefales det Architecten at behandle sit Project saaledes, at Bygningen efterhaanden, som Leilighed dertil maatte frembyde sig, kunde baade indvendigt og udvendigt modtage saadanne Forskjønnelser, der ere værdige for den og de Kunstskatte, den skulde optage.

d) Da Midlerne til Bygningen væsentligst skulle tilveiebringes ved privat Subscription, bør det nøie paaagtes, at Projectet ei frembyder Umuligheder ved overdrevne Fordringer paa pecuniaire Kræfter. Man indskrænker sig imidlertid her paa det In[d]stændigste til at anbefale Concurrenterne enhver Sparsommelighed, der paa nogen Maade lader sig forene med et Project, som det forlangte; dog at denne Sparsommelighed ikke taber sig i hvad der er upassende for en Bygning, der vil blive betragtet som et nationalt Monument. Ethvert Project maa være ledsaget af de fornødne nøiagtige Overslag.

e) Hvad Localet angaaer, da nævnes her ikkun den Hovedfordring, at Byggepladsen maa være fri, for at Lyset kan virke aldeles uhindret; forresten kan den vælges hvor den her i Staden maatte findes meest passende; dog at Stedet ikke frembyder Hindringer for Bygningens virkelige Udførelse.

f) Projectet bestaaer af: en Situationsplan, Grundplan af de forskjellige Etager, og saamange Gjennemsnit og Opstalter, som ville være tilstrækkelige til at give et fuldstændigt Billede af Compositionens indre og ydre Charakteer, samt af en perspectivisk Fremstilling af det Hele. Maalestokken for de geometriske Tegninger antages at være: ved Planerne 2 Linier pr. Alen, og ved Gjennemsnit og Opstalter 4 Linier pr. Alen.

Med Projecterne, der blive at indsende til Administrationen inden næstkommende 1ste November og underkastes Bedømmelse af en Committee, ligesom ved Opgaven Nr.1, maae følge forseglede Sedler med Deviser, indeholdende Forfatternes Navne, og bliver af disse Sedler ikkun den aabnet, der hører til Projectet, hvis Forfatter tilkjendes den udsatte Præmie, og hvilket Project, som Følge heraf, bliver Kunstforeningens Eiendom; de øvrige Projecter tilligemed dertil hørende forseglede Sedler, ville, efter derom skeet nærmere Bekjendtgjørelse, kunne afhentes hos Administrationen mod Opgivelse af Deviserne.

Administrationen for Kunstforeningen i Kjøbenhavn den 8. Marts 1838.
––––––––––––––

General Comment

Denne prisopgave er en trykt tekst. Den blev tilsendt Thorvaldsen af Jonas Collin som skrev et privat brev under den trykte tekst for konkurrencen.
Teksten blev ifølge Barfod, op. cit., også optrykt i Konstbladet 3. Bd., nr. 4, 10.3.1838 og i Kjøbenhavnsposten, nr. 71, 12.3.1838.

Archival Reference
m22 1838, nr. 14b
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 179-180.

Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 25.08.2016 Print