Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 701 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

13.1.1809 Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Montenero den 13de Januari 1809

Ved at takke Dem ret hiertelig min gode Thorwaldsen for Deres kjere Brev af den 7de Januari, vedlægger jeg et fra min Søster Grevinde Schimelmann som Carl Brun medbragte. Han gav det paa Posthuuset i Florenz, og ved Himlens Naade ankom det lykkeligt til Montenero skjøndt det indeholdt en ret nydelig Naal af Brillanter som min eyegode Søster sender Dem til Almindelse; men eftersom man ikke altid kan eller maae stole paa Lykken, saa har jeg taget Naalen ud af Brevet, og nu lader jeg forfærdipe et Etui som bliver færdigt i Morgen og paa Mandag den 16de Januari gaaer dette lidet Etui af til Herr Pappianis adresse som vil faae Ordre at levere Dem det; dog ville det være godt om De efter Postens og mit Brevs Ankomst paa Mandag ville forespørge Dem hos bemældte Cavaliere Dco Pappiani. De vil vist med Fornoyelse bære denne ret smukke og nydelige Naal, som kommer fra en Kone hvis siældne Egenskaber, og hvis Følelse for Konst, og for alt hvad der er godt og ædelt, giør hende mærkværdig blandt Nordbeboerne.

Alle vore fortreffelige Landsmænd i Rom har tilskrevet mig at De glæder Dem ved den Fest som De har den Godhed at foranstalte i Morgen. Min Kone takker Dem kjerligst for det Brev De har tilskrevet hende, og jeg takker Dem af mit gandske Hjerte for den Vesta som De har formet, og som De lader støbe i Metal. Ikke alleneste skal den hellige Ild som hun bærer i Hænderne, aldrig udslukkes; men denne allerkjereste Gudinde skal følge mig overalt hvor jeg befinder mig i denne Verden. Jeg haaber at De har modtaget mit Brev med det indsluttede fra Grev Christian Reventlow, og som De vist med Fornøyelse har giennemlæst.

At De vil foreene vore kjere Landsmænd i Deres Venskabs Tempel glæder mig; at den ædle og gode Cammuccini fortjener at være i Deres Tal er unægtelig.

Jeg er gandske skamfuld at jeg har glæmt den gode Gmellin med Betalningen af de faae Koberstykker som jeg kjøbte hos ham. Jeg havde det paa Hjertet, og talte om jeg mindes ret derom til Lund da vi uden for Rom toge Afskeed.

Beviis mig det Venskab at bede Gmellin om Note, og skik mig den, paa det at jeg kan betale ham og tillige skrive ham nogle Undskyldelses Ord. Il Vetturino Pipo, har rigtig leveret mig Silkestrømperne etc etc og Vincenzios Kone og Børn ere allerede sysselsadte i Pisa, og finde dem ret fornoyede. Vi betrække vore Vinterqvarterer i Pisa sidst i Maaneden, naar vor gode Konges Fødselsdag, den 28de Januari er forbi. Vær saa god at takke vor kjere Høyer for hans sidste Brev med Kopierne af hans Skrivelse til de Herrer Wulffen og Stub. Siig ham at han kan være fuldkommen rolig, at jeg har skrevet Abildgaard langt og bredt til, og at vi vist vil faae Svar førend det næste Qvartals Forfalds Tid, men hvis Svaret ikke net op kom til den Tid enten fra Abildgaard eller Frisch, saa skal den gode Høyer dog ikke være forlegen, da jeg i alle Tilfælde skal give Ordre til at de 80 Scudi skal blive ham udbetalte. Olinto hilser Dem venskabeligst. Vi tale Daglig om Thorwaldsen, og drikke ofte hans Sundhed.

Min Kone giver i Morgen una Festa di ballo alle Contadine, og vi vil alle glædelig springe om med disse gode Mennesker hvoraf de fleeste er ufordærvede.

Lev vel min bedste Ven

Deres hengivne og troe Landsmand
B[aron] Schubart

Archival Reference
m2 1809, nr. 2
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Art Wares
Persons
J.L. Lund
Last updated 14.06.2013 Print