No. 689 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

26.12.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Montenero den 26de December 1808

Indlagte Skrivelse fra min gode Kone iiler jeg med at tilsende Dem min dyrebare Ven, og hosføyer en liden Anvisning paa Pappiani af 20 Scudi for at opfylde min kjere Elisas Hensigter. De ville forpligte os begge om De ved denne liden Vennefest til Erindring af en fraværende Ven, ville indbyde Camuccini. De veed hvormeget min Kone og jeg elsker ham, og jeg veed hvormeget De min gode Thorwaldsen skatteres af denne fortreffelige og elskværdige Konstner.
I gaar fik jeg et Brev fra min Søster Grevinde Schimelmann, som er saa overmaade tilfreds med hendes Døbe Steen, og med Thorwaldsens ædle Forhold i denne Anledning. Noget af hendes Brev vil jeg her oversætte:
Dit Brev af 22 Oct: med det fra den gode Thorwaldsen har jeg modtaget, og Du maae ret inderlig takke ham derfor. Jeg har selv tilskrevet ham nogle Ord ved Carl Brun som rejste herfra den 23 Nov: Jeg hosfoyede en Agraphe af Diamanter som jeg haaber at han vil bære til Almindelse af en Landsmandinde som uendelig ynder og skatterer denne talentfulde Konstner. Jeg havde ønsket at skikke ham noget Antiq – noget ret smukt; men Konsten staaer her saa gruelig tilbage. Man kjender intet uden Fruentimmer Stas og sligt som kuns lidet kan interessere Folk af Smag. Dette skjønne Arbeide af den gode Thorwaldsen. Naar kan jeg have den Lykke at besidde det?
Min Mand og jeg erkjender som vi bør hans ædle Behandling imod os. Grev Christian Reventlow forsikrede mig i gaar at man bruger ham, og vil bruge ham endnu meer for vores gjenfødte Slot. Han vil faae store Statuer at forfærdige, Basreliefs med meere; og Du min kjere Broder kan stole paa Reventlows Iver for din Ven Thorwaldsen, som Hansen ogsaa interesserer sig saa meget for. Denne Konstner giør sig sandelig fortjent hos Fædrenelandet – etc
Der har De noget i Hast afskrevet. Tiden tillader mig ikke at sige meere. Hils den gode Hoyer flittigst. Vi haabe at see ham i Sommer paa Montenero.

Deres oprigtige Ven
B[aron] Schubart

Hils alle Gode – alle Landsmænd, samt Camuccini og Canova som jeg ret inderlig elsker –

Archival Reference
m2 1808, nr. 8
Subjects
Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts for Thorvaldsen, Art Wares
Last updated 10.05.2011 Print