The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5886 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er forseglet med et stort, rødt laksegl, som forestiller det kronede monogram “F.R. VI”, omgivet af teksten “Commissionen angaaende slottets bygning”. Brevet er poststemplet “Danemarck / par Hambourg”, “T.T. Hamburg 28. aug. 32” og “10SE”. Med samme blæk som udskriften er brevet forsynet med påskriften “port payé” og med anden hånd er der nedenunder tilføjet “jusqu’a frontière”.

21.8.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen pp:.”
Udskrift: “Monsieur Monsieur / le professeur Thorwaldsen, conseiller d’Etat de / sa Majesté le Roi de Danmarc, commandeur de l’ordre / de Dannabrog et chevailler de l’ordre de la couronne de fer/ Rome” Med blyant er adresssen “via Sistina No. 51” tilføjet.

Abstract

Frederik 6. has approved C.F. Hansen’s drawings for the great hall and two adjoining apartments of Christiansborg Palace. Thorvaldsen’s Alexander Frieze, cf. A503, will adorn one of the apartments, for which four statues are also wanted. Thorvaldsen is free to choose the statues, but they must not be “completely naked”. Thorvaldsen is asked to inform the commission of his choice of figures, their price, and the date on which the Alexander Frieze will be ready for shipment.

See Original

Efterat undertegnede Commission under 4 Junii f:A: havde erhvervet sig Hans Majestæt Kongens allerhøieste Approbation paa Indretningen af Riddersalen i Christiansborg Slot, har man under Arbeidets Fortsættelse fundet det nødvendigt, at ogsaa de 2de Gemakker, som ligge hvert ved sin Ende af Riddersalen, tages under Arbeide. – Længe forud er det vedtaget, at det af Hr Etatsraaden under Arbeide havende Kunstværk, forestillende Alexanders Indtog i Babylon, skal anbringes i det ene af disse Gemakker saaledes, at det udgjør en sammenhængende Kjæde paa alle fire Vægge, og man har med saamegen mere Føie lagt Planen til dette Gemaks Fuldførelse, som det ved flere Leiligheder er kommen til Commissionens Kundskab, at Værket nærmer sig sin Fuldendelse. Hans Majestæt Kongen har ogsaa ikke alene allernaadigst bifaldet Planen, der gaaer ud paa Anvendelsen af en saavidt muelig simpel architectonisk Stiil med Hensyn til Platfonden og Væggene, men tillige allernaadigst tilladt Commissionen at brevvexle med Hr Etatsraaden om 4 Statuer i Marmor, hvilke her passende kunde finde Plads, og, overeensstemmende hermed, er det at man udbeder sig Hr Etatsraadens behagelige Bestemmelse, om saadanne Statuer turde ventes i naturlig Størrelse, og da til hvilken Priis. Man skylder at bemærke, at Platfonden er bestemt at afdeles i Choisons uden Rosetter eller Ornamenter, og at Væggene, som blive af Gibsmarmor, gives en blaalig Farve, samt et lavt Fodpaneel; alene Dørpartierne ville erholde nogle faa bronce Ornamenter, og saaledes vilde dette Gemak udmærke sig frem for ethvert andet, i det alle dets Prydelser kom til at bestaae af Arbeider fra Hr Etatsraadens Mesterhaand, hvilket saavel for Nutiden, som for Efterverdenen vilde være en Sjældenhed, der søgte sin Lige. Betydningen af Figurerne har Hans Majestæt overladt til Hr Etatsraadens eget Valg, og derved bemærket, at de ikke burde være aldeles nøgne, men enten heelt eller tildeels drapperede. Da man ønsker jo før jo heller, og i Forbindelse med Arbeidet paa Riddersalen, at kunne fortsætte Arbeidet paa dette Gemak, saa vilde det være Commissionen særdeles kjært, hvis det maatte behage Hr. Etatsraaden at meddele Efterretning, saavel om Valget af Figurerne, som om Prisen paa samme, ligesom ogsaa om hvorvidt den store Frise, Alexanders Indtog, er færdig, i hvilken sidste Henseende der mueligen til næste Foraar kunde træffes Foranstaltninger til dens Afsendelse.
Slotsbygnings Commissionen d: 21 Aug: 1832

Hauch A Moltke J Monrad CF Hansen

/ Schram
const:

General Comment

Brevet er blevet brugt som kladdepapir til et par meget løse blyantsskitser, heriblandt en tegning af en vinkel med påskriften “18o”, et rektangel eller grundplanen af en bygning med fire utydelige tegn ved den højre, korte side, som muligvis kan angive placeringen af søjler eller statuer, og et hjerte. Klik på “Se original” f.o.t.v. for at se en faksimile af brevet.En afskrift af brevet er vedlagt originalen.

Archival Reference
m17 1832, nr. 77
Thiele
Omtalt i Thiele III, p. 470.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Great Hall · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Adam Wilhelm Moltke · Peter Johan Monrad · Gerhard Christopher Schram
Works
Last updated 07.04.2017 Print