The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5461 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

29.1.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original
Til Hr Etatsraad Thorvaldsen i Rom Kbhavn, d. 29 Januar 1831.

med forrige Post expederede jeg fra den herværende Kunstforening et Brev til Dem, høistærede Hr Etatsraad, hvilket jeg haaber De har modtaget, og med Deeltagelse vil læse, samt for Kunstens og Fædrelandets Skyld fremme det unge Selskabs Ønsker.

Med dette Brev tyer jeg atter til Deres Bistand, for at bede Dem være Overbringer af et Par ganske behagelige Tidender til to af vore Landsmænd i Rom.

Det ene Brev er til Koop, som vor Konge har skienket 100 Specier; paa hvilke tillige følger en Vexel; gid denne Understøttelse maatte vorde ham til sand Nytte.

Det andet er til Bissen, og indeholder Bestillingen af en Buste af en af os alle elsket og agtet dyrebar Landsmand. Et Arbeide, som vi længes efter at see heldigen udført.

Fra vore fælleds Venner, Freund og Hoyen, har jeg de venligste Hilsener. Efter Aftale med Dem, maa jeg indstændigen bede Dem, at opmuntre Meyer, Küchler og Blunck til at indsende i Sommer til vor Kunstforening Arbeider, som kunde anvendes til Lodtrækningen i October d.A. Hvad vi i den Henseende kunne vente at erholde, derom maae De have den Godhed, enten Selv eller ved en af vore Venner i Rom, at lade mig vide noget.

At Selskabet maatte have havt Kræfter til at kunne have bestilt et Arbeide hos vor Thorvaldsen selv, var endnu kun et fromt Ønske; – at Kunstforeningen maatte fra Hans Haand modtage om et end nok saa lidet Arbeide, som et Tegn paa hans Velvillie mod den unge Stiftelse, torde vi maaskee haabe. –

De Danske i Rom beder jeg venskabeligen hilset, især de mig personligen bekiendte: Petzholdt, T. Lund, Küchler, Winther.

men fremfor alle, til Dem, kiære Etatsraad! min kiærligste Hilsen! De modtage min ærlige Forsikkring om min uindskrænkede Høiagtelse og Hengivenhed, og erindre mig nu og da med Godhed.

Deres

Collin.

Archival Reference
m16 1831, nr. 9
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 21.12.2016 Print